Flypassagerers rettigheder

Den Europæiske Union har i de senere år gjort store fremskridt med at fastsætte fælles rettigheder for passagerer, der rejser med fly, men nogle europæere er endnu ikke klar over deres rettigheder.

Europa-Kommissionen har derfor lanceret en kampagne, der skal skabe øget opmærksomhed om passagerers rettigheder. Denne kampagne har til formå at oplyse alle flypassagerer om deres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen, og hvordan de kan gøre brug af disse rettigheder.

Danmarks Rejsebureau Forening
Slotsholmsgade 3
DK-1216 København K.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk

Siden begyndelsen af 1990’erne er antallet af flyrejser steget betydeligt. Denne hurtige vækst har dog også medført nogle ulemper, som ofte har haft virkning for passagerer.

Der har EU siden 1991 arbejdet for at garantere lige grundlæggende rettigheder for alle passagerer ved at udarbejde EU-lovgivning, som anvendes i alle EU-lande.

I februar 2005 fik forordning (EF) nr. 261/2004 virkning. I denne forordning fastsættes fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer i visse situationer. Lovgivningen gælder for passagerer, som afrejser fra lufthavne beliggende på en medlemsstats område, og for passagerer, som ankommer til sådanne lufthavne fra et tredjeland, hvis flyvningen udføres af et europæisk luftfartsselskab.

Ifølge EU-lovgivningen beskyttes handicappede og/eller bevægelseshæmmede personer mod forskelsbehandling i forbindelse med reservation og ombordstigning. De har også ret til bistand i lufthavne (ved afrejse, ved ankomst og i transit) og om bord på fly. Det anbefales på forhånd at give besked om særlige behov, så det gøres lettere at yde bistanden.

Hvis en flyvning ikke foregår planmæssigt, har passagererne krav på at:

  • Få oplysninger fra luftfartsselskaber (f.eks. om deres rettigheder, om situationen efterhånden, som den udvikler sig, aflysninger go forsinkelsens varighed)
  • Få en passende forplejning (forfriskninger, måltider, indkvartering eller transport til og fra lufthavnen i givet fald), indtil omdirigering kan finde sted, eller ved lange forsinkelser (afhængig af flyvningens længde, f.eks. to timers forsinkelse ved flyvninger på 1500 km eller mindre eller tre timer for alle flyvninger indenfor EU).

Hvis der på en flyafgang er for mange passagerer i forhold til antallet af flysæder, er luftfartsselskabet forpligtet til først at undersøge, om der er rejsende, der frivilligt vil opgive deres flysæde mod til gengæld at modtage visse ydelser (f.eks. bonuspoint, kuponer, kontanter, ret til en ekstra billet eller til at blive opgraderet på en anden flyvning). Desuden skal luftfartsselskabet altid tilbyde frivillige valget mellem en fuld refusion af billetten fra den tidligere reservation eller en omdirigering.
Passagerer kan have krav på kompensation på mellem 250 og 600 EUR afhængigt af flyvningens længde og forsinkelsens varighed, inden omdirigeringen finder sted.

Vælges omdirigering, yder luftfartsselskabet den nødvendige bistand til de passagerer, der har meldt sig frivilligt, f.eks. måltider og forfriskninger, adgang til en telefon, om fornødent en overnatning og i givet fald transport mellem lufthavnen og indkvarteringsstedet.

14 dage før flyvningen skal finde sted, eller hvis de kan omdirigeres på et tidspunkt, som ligger tæt på det oprindelige afgangstidspunkt, eller hvis luftfartsselskabet kan bevise, at aflysningen skyldes ekstraordinære omstændigheder.
Desuden tilbyder luftfartsselskabet passagerer valget mellem:

•Refusion inden syv dage af billetprisen eller i givet fald af de ubenyttede dele af billetten
•Omdirigering til det endelige bestemmelsessted under lignende transportvilkår, herunder med andre luftfartsselskaber eller andre transportformer
•Om fornødent har passagerer, der afventer omdirigering, ret til passende forplejning (adgang til telefon, forfriskninger, måltider, indkvartering, transport til og fra indkvarteringsstedet).

Hvis flyafgangen forsinkes tre timer eller mere, kan passagerer have ret til en kompensation svarende til den, der ydes ved aflysning af flyafgangen, men mindre luftfartsselskabet kan bevise, at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder. Luftfartsselskaber kan desuden holdes erstatningsansvarlig for skader som følge af forsinkelser.

Passagerer har ret til passende forplejning fra luftfartsselskabet (adgang til telefon, forfriskninger, måltider, indkvartering og transport til og fra indkvarteringsstedet), hvis forsinkelsen overstiger:

•To timer eller derover ved flyvninger på 1500 km og derunder
•Tre timer eller derover ved længere flyvninger i EU og ved andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km
•Fire timer eller derover ved flyvninger på over 3500 km uden for EU.Er forsinkelsen på fem timer eller derover, og beslutter passagererne at afbryde rejsen, har de ret til at få billetten refunderet og i givet fald blive fløjet gratis tilbage til det oprindelige udrejsested.

Hvis bagage bortkommer, beskadiges eller forsinkes, kan passagerer have ret til kompensation op til ca. 1220 EUR.

Hvis bagagen er beskadiget, skal passagerer skriftligt kræve erstatning hos luftfartsselskabet senest syv dage efter, at bagagen er modtaget. I tilfælde af forsinket modtagelse af bagage indgives erstatningskravet senest 21 dage efter modtagelsen.

Passagerer oplyses på forhånd om, hvilket luftfartsselskab der udfører deres flyvning. Luftfartsselskaber, for hvilke der er konstateret mangler i sikkerheden, pålægges flyveforbud eller en begrænset driftstilladelse i Den Europæiske Union.

Rejsearrangører og rejsebureauer, der tilbyder pakkerejser, er forpligtet til at give præcise og fyldestgørende oplysninger om bestilte pakkerejser. De er forpligtet til at opfylde kontraktbetingelser og beskytte passagerne i tilfælde af insolvens. Pakkerejsearrangører skal give præcise oplysninger om den bestilte ferie, opfylde kontraktbetingelser og beskytte passagerne i tilfælde af arrangørens insolvens.

I henhold til EU-lovgivningen bør køberen have klar besked om de gældende betingelser, når vedkommende køber flybilletter i EU. Den endelige pris, der skal betaler, angives altid og inkluderer den gældende billetpris samt alle gældende skatter og afgifter, tillæg og gebyrer, der er obligatoriske og forudseelige på tidspunktet for offentliggørelsen. Endvidere angives billetprisen, skatter, lufthavnsafgifter og øvrige afgifter, tillæg og gebyrer særskilt. Valgfire pristillæg meddeles på en klar, gennemskuelig og utvetydig måde ved reservationsprocedurens start, og de skal accepteres ved et aktivt valg.

Opstår der vanskeligheder med at få opfyldt rettighederne som passager, må der klages; i første omgang til luftfartsselskabet, og — hvis svaret stadig ikke er tilfredsstillende — derefter til den relevante nationale myndighed. Passagerer kan derudover altid henvende sig til den kompetente retsinstans, som tager sig af tvister om små fordringer, hvis en sådan findes i medlemsstaten, eller den europæiske småkravsprocedure. Den europæiske småkravsprocedure har til formål at fremskynde behandlingen af retstvister, forenkle procedurerne og nedbringe omkostninger vedrørende småkrav i civile og kommercielle grænseoverskridende sager, hvor fordringens værdi ikke overstiger 2000 EUR. Proceduren fungerer ved hjælp af standardformularer. Det er en skriftlig procedure, medmindre retten anser en mundtlig høring for nødvendig. Den er indført for alle medlemsstater af Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark.

Der findes yderligere oplysninger om den europæiske småkravsprocedure på Kommisionens websted — klik her!

Rejsende, der befinder sig i situationen, anbefales i første omgang at kontakte deres luftfartsselskab eller rejsebureau.

Ønskes der yderligere oplysninger, skal det europæiske forbrugercenter (ECC) kontaktes i et hvilket som helst land og/eller en hvilken som helst national forbrugerorganisation.

Udførlige kontaktoplysninger ECC for alle lande og links til nationale websteder findes ved at klikke her!

For at downloade en brochure om Passagerers Rettigheder – dansk version – klik her! – engelsk version — klik her!

Yderligere oplysninger om rettigheder kan findes ved at klikke her!