DRF’s vedtægter

DRF’s vedtægter bliver godkendt af DRF’s medlemmer på den årlige generalforsamling.

Vedtægterne blev ændret på generalforsamlingen den 10. april 2019. Gældende vedtægter kan downloades i en PDF udgave.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk

DRF’s vedtægter

1 LOVE for DANMARKS REJSEBUREAU FORENING
Vedtaget på DRF’s ordinære generalforsamling den 10. april 2019.

KAPITEL I
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Da-nish Travel Agents and Tour Operators), en brancheforening for rejsebureau-virksomheder i Danmark. Foreningens hjemsted er Københavns, eller Frede-riksberg, Kommune.
§ 2
Formål
Foreningens formål er gennem samling af virksomheder, foreninger og orga-nisationer, herefter kaldet ”virksomheder”, i rejsebureaubranchen og med til-knytning dertil at virke som repræsentativ og landsdækkende brancheforening for rejsebureauerhvervet i Danmark.
Til opnåelse af dette formål skal Foreningen gennem dennes bestyrelse, frak-tioner og sekretariat især
– virke for at fastholde og styrke rejsebureauerhvervets anseelse som en effektiv og professionel gren af dansk erhvervsliv
– medvirke til sikring og udbygning af et frit internationalt rejseliv
– varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i forholdet til myndigheder og andre offentlige eller private organer
– at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes
– bistå medlemmerne gennem konsultativ virksomhed i spørgsmål der vedrører rejsebranchens forhold
– arbejde for, at der hos det rejsende publikum skabes en begrundet for-ståelse for og tillid til, at medlemskab af DRF betyder størst mulig sikker-hed for professionel og seriøs rejselivsservice
– arbejde for dygtiggørelse af medarbejdere i rejsebranchen gennem for-bedring og udbygning af de faglige uddannelsesmuligheder af enhver art
– repræsentere det danske rejsebureauerhverv i internationale organisati-oner, hvor danske interesser naturligt bør varetages.
Stk. 2
Ved rejsebureauvirksomhed forstås blandt Foreningens medlemmer erhvervs-virksomhed indenfor et eller flere af følgende hovedområder:
1) Billetudstedelse, d.v.s. på basis af autorisation som agent at sælge og udstede billetter til offentlige eller koncessionerede transportselskabers transportmidler, fly, tog, bus eller skib.
2) Arrangement af pakkerejser, d.v.s. tilrettelæggelse af rejser ved sam-mensætning af flere enkeltydelser, typisk transport, hotelophold, trans-fers m.m. til et samlet rejseprodukt, der direkte og/eller gennem andre rejsebureauer udbydes til salg på grundlag af kataloger, brochurer, pris-lister eller andet markedsføringsmateriale, der er beregnet til almindelig uddeling til publikum.
3) Rejseagentvirksomhed, d.v.s. virksomhed med salg og formidling af rej-selivsprodukter som beskrevet under 1) og 2). Endvidere servicevirk-somhed med reservation af hotelophold og andre rejselivsydelser.
Til enhver form for rejsebureauvirksomhed hører endvidere en række ser-vicefunktioner overfor det rejsende publikum såsom informations- og oplys-ningsvirksomhed vedrørende rejse- og trafikforhold, herunder formidling af vi-sering, rejseforsikringer m.v.

KAPITEL II
MEDLEMSKAB, FRAKTIONER, FILIALER
§ 3
Optagelse i Foreningen kan ske som aktivt eller passivt medlem. Bestyrelsen træffer afgørelsen om medlemsoptagelse.
Stk. 2
Aktivt medlemskab skal ske ved tilslutning til en eller flere af de i § 7 omtalte fraktioner og forudsætter opfyldelse af betingelserne i § 4.
§ 4
Aktive medlemmer
Almindelige betingelser for medlemskab
Som aktive medlemmer kan optages ansøgere, der
a) som hovederhverv udøver rejsebureauvirksomhed som beskrevet i § 2, stk. 2, 1) – 4), rettet mod det danske marked, og er etableret i en EU/EØS medlemsstat.
eller
b) har rejsebureauvirksomhed jfr. § 2, stk. 2, 1) – 4) som bibeskæftigelse, såfremt bestyrelsen finder, at virksomhedens aktiviteter indenfor denne sektor har et rimeligt omfang,
c) er registreret i Rejsegarantifonden, eller registreret ved anden insolvens-beskyttelse baseret på Direktiv 90/314/EØF eller tilsvarende i virksomhe-dens etableringsland.
d) har forretningslokaler, hvortil henvendelse fra publikum og forretningsfor-bindelser som minimum kan ske via e-mail og/eller telefon,
e) opfylder de af Foreningen til enhver tid fastsatte krav om økonomisk soli-ditet, jfr. stk. 2.
f) skal indsende regnskab fra seneste regnskabsår, såfremt dette er tilgæn-geligt. Regnskabet skal indsendes på enten dansk eller engelsk, og skal som minimum være udformet og godkendt af registreret revisor, eller til-svarende i medlemmets etableringsland
g) er registreret i CVR-registeret eller tilsvarende register i virksomhedens etableringsland, hvor virksomheden vil fremgå ved opslag.
Stk. 2
Ansøgere om aktivt medlemskab skal afgive økonomiske oplysninger samt alle andre relevante oplysninger som skønnes nødvendige for at tage stilling til ansøgningen, herunder oplysninger om sikkerhedsstillelse i Rejsegaranti-fonden, eller anden godkendt enhed, i forbindelse med opfyldelse af kravene om beskyttelse mod konkurs eller insolvens efter kapitel V i direktiv 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.
Stk. 3
Ansøgning om medlemskab indsendes skriftligt til Foreningens sekretariat.
Ved ansøgning om aktivt medlemskab skal der rekvireres særligt ansøgnings-skema fra Foreningens sekretariat eller på foreningens hjemmeside.
Stk. 4
Et rejsebureau, der driver virksomhed, som omfattes af lov om en Rejsega-rantifond, skal dokumentere registrering hos Rejsegarantifonden.
Stk. 5
Medlemskab kan nægtes såfremt:
a) virksomhedens indehaver og/eller ledelse i stilling eller erhverv, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at der ikke vil blive drevet rejsebureauvirksomhed på en branchemæssig, herunder økonomisk, for-svarlig måde.
b) rejsebureauet ejes og/eller er under daglig ledelse af personer, der mindre end 2 år før ansøgningens modtagelse har ejet eller ledet en rejsebureau-virksomhed der er ophørt som følge af konkurs, betalingsstandsning, eller hvad der må sidestilles hermed.
c) rejsebureauet benytter et firmanavn der er identisk eller let forveksleligt med et navn, der mindre end 2 år før ansøgningens modtagelse er benyttet af en rejsebureauvirksomhed, der er ophørt af de i foregående stykke anførte grunde.
d) bestyrelsen har andre relevante grunde hertil.
En sådan nægtelse kan indankes til den førstkommende ordinære generalfor-samling. Ankemeddelelsen skal være sekretariatet i hænde senest den 1. februar i det år, hvor sagen kan forelægges generalforsamlingen (jfr. § 13, stk. 2 og § 15, stk. 3).
§ 5
Passive medlemmer
Virksomheder, danske eller udenlandske, der, uden at drive egentlig rejsebureauvirksomhed, efter bestyrelsens skøn har naturlig tilknytning til rejsebureaubranchen, kan optages i Danmarks Rejsebureau Forening som passive medlemmer, f.eks. transportselskaber, sightseeing selskaber, turistvognmænd, turistorganisationer, hoteller o.lign.
Stk. 2
Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 3
Bestyrelsen kan med enkelte organisationer, hvis medlemmer alle har en fæl-les tilknytning til branchen, efter forhandling indgå en aftale om, at disse orga-nisationer som passive medlemmer betaler et nærmere aftalt samlet kontin-gent, der står i rimeligt forhold til antallet af medlemmer.
Dette kontingent skal være uafhængigt af, hvad der i øvrigt til enhver tid måtte være fastsat som kontingent for passive medlemmer, og skal genforhandles hvert år i oktober måned.
§ 6
Filialer
Medlemmer der har filialer, skal knytte disse til Foreningen gennem anmeldelse til sekretariatet. Selvstændige juridiske enheder kan ikke anses som filialer, selvom et medlem udøver bestemmende indflydelse over et andet bu-reau.
Stk. 2
Sådanne til et medlem knyttede virksomheder anføres i Foreningens medlemsfortegnelse som medlemmets “filialer”.
§ 7
Fraktioner
Ved optagelse som aktivt medlem skal virksomheden samtidig begære optagelse i den eller de fraktioner der repræsenterer dens væsentlige aktivitetsområder. Hvert bureau skal tilhøre mindst én fraktion.
Der findes for tiden følgende fraktioner:·
1) DRF Leisure (Fritids rejsebureauerne-”LTO fraktionen”)
3) DRF Corporate (Forretnings rejsebureauerne ”BTO-fraktionen”.)
Stk. 2
Begæring om optagelse i den eller de relevante fraktioner behandles efter, at bestyrelsen har imødekommet bureauets optagelsesansøgning af den eller de respektive fraktioner. Fraktionerne er berettigede til at afvise et andragende om optagelse, såfremt det skønnes, at aktivitetsniveauet på det relevante frak-tionsområde ikke kan anses for væsentligt.
Enhver fraktion kan ligeledes kræve et medlem tilsluttet fraktionen, såfremt medlemmet har væsentlige aktiviteter inden for fraktionens område.
Stk. 3
Såfremt et medlem ændrer sine aktiviteter væsentligt, skal meddelelse herom gives til sekretariatet hurtigst muligt og senest 4 uger efter, at ændringen er foretaget.
Stk. 4
Uenighed omkring ovennævnte fraktionsregler og/eller afgørelser kan inden 4 uger indbringes for bestyrelsen der skal behandle sagen på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens afgørelse er endelig.
§ 8
DRF Corporate fraktionen vælger 2medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen, jfr. § 21. DRF Leisure fraktionen vælger 3 medlemmer samt én suppleant til bestyrelsen, jfr. § 21. Den ene bestyrelsesrepræsentant for DRF Corporate skal være fraktionsformand mens den ene af de tre DRF Leisure-repræsentanter skal være fraktionsformand for denne fraktion.
Valgresultatet skal være DRF’s formand i hænde inden generalforsamlingens begyndelse.
Såfremt en af fraktionerne ikke har valgt et eller flere medlemmer og/eller en suppleant til bestyrelsen (”repræsentanter”), kan generalforsamlingen vælge disse blandt fraktionernes medlemmer, jfr. § 21, stk. 2, 5) og 6)), for en periode af to (2) år.
§ 9
Fraktionerne fastsætter selv deres forretningsorden som skal godkendes af bestyrelsen. Fraktionsformanden indkalder til møder i fornødent omfang.
§ 10
Fraktionsmøderne er kun åbne for fraktionens medlemmer. I fraktionerne har hvert medlem een stemme, medmindre en fraktion i sin forretningsorden be-stemmer noget andet.

KAPITEL III
MEDLEMSPLIGTER
§ 11
Medlemmerne er forpligtede til at følge Foreningens love, dets etiske regelsæt, dens kollegiale vedtægter, de af generalforsamlingen trufne beslutninger og aftaler, som bestyrelsen på medlemmernes vegne måtte træffe med offentlige myndigheder, andre organisationer og enkeltpersoner.
Stk. 2
Medlemmerne er forpligtede til at sikre og dokumentere over for DRF, at de til enhver tid er dækket af en udvidet ansvarsforsikring der som minimum dækker de ansvarsforpligtelser, der pålægges bureauet i medfør af pakkerejseloven. Kravet om udvidet ansvarsforsikring kan fraviges, såfremt den udvidede ansvarsforsikring, eller tilsvarende, ikke er tilgængelig i medlemmets etableringsland, såfremt medlemmet ikke er etableret i Danmark.
Nye medlemmer optages på betingelse af, at de – såfremt de ved optagelsen ikke har tegnet en udvidet ansvarsforsikring – inden 14 dage fra optagelsen bringer forsikringsforholdet i orden og fremsender dokumentation herfor til se-kretariatet.
Stk. 3
Medlemmerne er forpligtede til, til enhver tid at oplyse og skilte med registrering i Rejsegarantifonden eller tilsvarende i medlemmets etableringsland.
Stk. 4
Medlemmerne er forpligtede til at opfylde Rejse-Ankenævnets kendelser. Såfremt medlemmet ikke er etableret i Danmark, er medlemmet forpligtet til at følge Danmarks Rejsebureau Forenings anvisninger og udtalelser i forbindelse med klagesager. Udtalelser og anvisninger følger den til enhver tid gældende praksis for Rejse-Ankenævnet.
Stk. 5
Bestyrelsen kan, såfremt principielle grunde taler herfor, fritage et medlem fra at opfylde en kendelse.
Ansøgning om fritagelse skal fremsættes over for DRF’s bestyrelse inden 14 dage efter, medlemmet er blevet bekendt med kendelsen.
Bestyrelsen kan i for hele rejsebureaubranchen principielle retssager indtræde som mandatar, formidle kontakt til advokater med rejsebranchekendskab samt, i meget særlige tilfælde, efter anmodning til bestyrelsen og dennes efterfølgende godkendelse, yde et økonomisk bidrag, hvis størrelse alene afgøres af bestyrelsen, til medlemmets advokatbistand til at føre den pågældende sag i domstolssystemet.
Stk. 6
Medlemmerne forpligter sig til at indsende visse af bestyrelsen nærmere bestemte nøgletal til en af bestyrelsen udpeget statsaut. revisor.
Stk. 7
Medlemmerne skal anmelde væsentlige ændringer i deres virksomhedsorganisation, f.eks. ændrede ejerforhold, jfr. stk. 8, navneændringer, flytninger, ændringer i daglig ledelse, åbning af filialer etc.
Stk. 8
Uagtet det i § 4, stk. 6 d) under optagelse af nye bureauer herom anførte, er et bestående aktivt DRF-medlem der har købt et veletableret firmanavn ud af et konkursbo m.v., berettiget til uden karenstid på 2 år at markedsføre sig un-der dette navn, uden at dette berører medlemskabet, med mindre bestyrelsen finder, at firmanavnet i forhold til det rejsende publikum er så belastet, at DRF’s navn og logo ikke bør associeres dermed.
§ 12
Medlemmerne skal i videst muligt omfang bidrage til opnåelse af Foreningens formål som beskrevet i § 2, stk. 1. Som en naturlig følge heraf bør medlemmerne ved valg af forretningsforbindelse fortrinsvis søge samarbejde med virk-somheder der gennem medlemskab af DRF har vist samme vilje til at fremme en sund udvikling i branchen, såvel fagligt som kollegialt.
Stk. 2
Medlemmerne skal i deres forhold til offentligheden, myndigheder og kolleger handle i overensstemmelse med de for rejsebureauerhvervet gældende love og forskrifter, ligesom de stedse skal udøve deres virksomhed i overensstem-melse med god forretningsskik.

KAPITEL IV
FORENINGENS ORGANER
§ 13
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Så snart bestyrelsen har fastsat dato for den ordinære generalforsamling, dog senest 30. november i det forudgående år, orienteres medlemmerne herom.
Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis medlemmer, der tilsammen repræsenterer 1/4 af Foreningens samlede stemmetal, skriftligt indsender begæring herom til sekretariatet med angivelse af dagsorden.
§ 14
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Skriftlighedskravet anses som opfyldt ved brug af telefax eller elektronisk post (e-mail).
Stk. 2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer, jfr. § 13, stk. 3, skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel.
§ 15
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed.
3. Fraktionernes og evt. udvalgs beretninger.
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for Foreningen.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
6. Behandling af indsendte forslag.
7. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år.
8. Valg af formand (lige år).
9. Meddelelse om fraktionernes valg af formænd, bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter jfr. § 8.
10. Evt. valg af manglende repræsentant(er) til DRFs bestyrelse jfr.§§ 8 & 21
11. Godkendelse af DRF’s revisor samt valg af 2 kritiske revisorer og 2 kritiske revisorsuppleanter.
12. Nedsættelse af udvalg.
13. Gennemgang af aktuelle emner.
14. Eventuelt.
Stk. 2
Bestyrelsens årsberetning skal være udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6 på dagsordenen, skal indsendes skriftligt til sekretariatet og være dette i hænde senest fem uger inden Generalforsamlingen.
Stk. 4
Ordlyden af forslag, der skal behandles under pkt. 5 og 6 på dagsordenen, skal udsendes til medlemmerne senest samtidig med indkaldelse til general-forsamlingen.
§ 16
Budgetfastlæggende medlemsmøde
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde hvert år i oktober eller november må-ned, hvor budget og a conto medlemskontingent for det følgende år præsen-teres og godkendes. Datoen for medlemsmødet udsendes til medlemmerne senest 30. juni samme år. Vedtagelse af budget og a conto medlemskontingentet samt gennemførelse af medlemsmødet sker efter samme regler som DRF’s generalforsamling jfr. §§ 17 til 20.
Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet på det budgetfastlæggende medlemsmøde, skal indsendes skriftligt til sekretariatet og være dette i hænde senest den 4 uger før mødet afholdes.
§ 17
Stemmeret
De stemmeberettigede medlemmers stemmetal fastsættes efter følgende reg-ler:
Stk. 1
Stemmetallet fastsættes på grundlag af det senest indbetalte kontingent. Der tildeles en stemme pr. DKK 10.000,- betalt kontingentkrone før MOMS, dog således at alle aktive medlemmer altid har minimum en stemme uanset kontingentets størrelse.
Stk. 2
Ved valg af bestyrelsesformand og revisorer samt repræsentanter (medlem(mer) & suppleant(er)) til DRFs bestyrelse som skal vælges på selve generalforsamlingen jfr 8, 3. afsnit og §21 stk. 2, 5) & 6), har hvert stemmeberettiget medlem een stemme. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning.
Stk. 3
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan kun meddeles et stemmeberettiget medlem, og fuldmægtigen må højst repræsentere 5 fraværende medlemmer.
§ 18
Beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når det er konstateret, at den er rettidigt indkaldt.
Stk. 2
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med højst 3 ugers varsel.
§ 19
Afstemninger
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede stemmer. Dette gælder også beslutninger om ændring af lovene.
Stk. 2
Beslutning om ophævelse af Foreningen kan dog kun træffes, hvis medlemmer, der tilsammen repræsenterer over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal, stemmer for forslaget.
§ 20
Over forhandlingerne på generalforsamlingen og dennes beslutninger føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten. Protokollen skal desuden indeholde en redegørelse for foreningens bankfuldmagter.
§ 21
Bestyrelsen
Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og indtil 5 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2
Valg til bestyrelsen finder sted efter nedenstående regler:·
1) For at opnå valgbarhed til bestyrelsen eller formand, skal kandidaten bestride et hverv i rejsebranchen, samt være medlem af Foreningen.
2) Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberetti-gede medlemmer for to (2) år. Formanden kan være fraktionsformanden for en af de fraktioner, der fremgår af §7, stk. 1. Genvalg kan finde sted.
3) Der vælges til bestyrelsen 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
a) Heraf vælger DRF Corporate-fraktionen 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
b) Heraf vælger DRF Leisure-fraktionen 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
4) Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to (2) år. Genvalg kan finde sted.
5) Såfremt en fraktion ikke har valgt deres medlemmer til bestyrelsen, kan generalforsamlingen frit vælge det, eller de, manglende bestyrelsesmedlemmer blandt fraktionernes medlemmer
6) Såfremt en fraktion ikke har valgt suppleant, kan generalforsamlingen frit vælge den, eller de, manglende suppleant(er) blandt fraktionernes medlemmer.
7) .
Stk. 3
Opstilles flere kandidater til bestyrelsesposterne end angivet ovenfor under 1), 2) og evt. 3) foretages skriftlig afstemning.
Stk. 4
Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer forinden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen sig med vedkommende suppleanter.
Afgår formanden forinden valgperiodens udløb, konstitueres den af bestyrelsen jfr. § 22, stk. 2 valgte næstformand for resten af valgperioden.
Stk. 5
Medlemmer skal for at opnå valgbarhed til bestyrelsen, bestride et hverv i rejsebranchen. Bestrider Formanden eller et bestyrelsesmedlem ikke længere et hverv i rejsebranchen, fratræder denne ved først kommende generalforsamling.
§ 22
Bestyrelsen har ansvaret for Foreningens overordnede ledelse og økonomi.
Stk. 2
Bestyrelsen vælger på sit 1. møde efter generalforsamlingen af sin midte en næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede.
Stk. 3
Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder, at der er behov herfor. Indkaldelse sker normalt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Stk. 4
Bestyrelsen kan dispensere for optagelseskravene til aktive medlemmer jfr. vedtægternes § 3 og 4, såfremt den vurderer og er enig om, at en dispensation ikke vil være negativ for DRF’s troværdighed og omdømme.
§ 23
Foreningen tegnes af minimum 2 personer i forening, hvoraf den ene er formanden, næstformanden eller direktøren og den anden er et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 24
Bestyrelsen kan indkalde medlemmerne enkelt- eller gruppevis til drøftelse af problemer af fælles interesse.
Stk. 2
Bestyrelsen v. Formanden eller DRF’s daglige leder (direktør) kan fremsætte udtalelser til offentligheden om Foreningens forhold og dennes stillingtagen til spørgsmål af offentlig interesse.
Fraktionsformændene eller sagsbehandleren på sekretariatet kan udtale sig om forhold der vedrører den pågældende fraktion.
Stk. 3
Bestyrelsen kan, hvis strengt nødvendigt, i sine udtalelser give udtryk for, at der i Foreningen findes divergerende synspunkter om et konkret forhold un-der forudsætning af, at de divergerende synspunkter ikke strider imod Foreningens formål, jfr. § 2.
§ 25
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i den udstrækning, det er nødvendigt for at opfylde Foreningens formål og det af generalforsamlingen vedtagne handlingsprogram og budget.
§ 26
Bestyrelsen kan ikke økonomisk forpligte Foreningen eller dens medlemmer ud over Foreningens midler.
Stk. 2
Referat af bestyrelsesmøder udsendes til Foreningens medlemmer i koncen-treret form.
§ 27
Formanden er ansvarlig for den daglige drift af Foreningen og koordineringen af bestyrelsens arbejdsopgaver der fordeles mellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
§ 28
Udvalg
Foreningen kan have stående udvalg bestående af mindst 3 medlemmer. Stående udvalg kan nedsættes af Generalforsamlingen eller bestyrelsen.
Stk. 2
Medlemmer af generalforsamlingsnedsatte udvalg udpeges af generalfor-samlingen, med mindre denne henskyder udpegningen til bestyrelsen.

KAPITEL V
REGNSKAB OG KONTINGENT
§ 29
Årsregnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Formanden drager omsorg for, at det reviderede regnskab er tilgængeligt på Foreningens hjemmeside senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse. Webadressen for det reviderede regnskab anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 2
Revision og opstilling af årsregnskabet foretages af Foreningens statsautori-serede revisor som vælges hvert år på foreningens generalforsamling. De valgte revisorer optræder alene som kritiske revisorer.
§ 30
Kontingent
A conto medlemskontingentet fastsættes på det ordinære medlemsmøde i efteråret jfr. § 16, og godkendes som endeligt på den efterfølgende Generalforsamling i foråret.
Kontingentet er forfaldent pr. 1. januar og skal være indbetalt senest den 15. februar samme år. Såfremt kontingentet til DRF ikke indbetales rettidigt, kan restanceopkrævninger pålægges morarenter i henhold til rentelovens regler herom. Der kan ligeledes gennemføres inkasso-forretning overfor medlemmer, som trods opfordringer hertil ikke indbetaler deres forfaldne kontingent.
Medlemskontingentet til DRF består af et bidrag, som fastsættes ud fra en omsætningsbestemt kontingentskala der vedtages af Generalforsamlingen. Kontingentets størrelse bestemmes ud fra omsætningen i det enkelte med-lems senest afsluttede regnskab. Dokumentationen for omsætningens størrelse skal være DRF i hænde enten i sin helhed eller i form af en revisorerklæring om omsætningens størrelse, senest den 15. november i ethvert kalenderår. Dokumentation for omsætningen og/eller regnskab, kan indleveres på dansk eller engelsk.
Betaling af evt. ekstrakontingent iflg. generalforsamlingsbeslutning skal være DRF i hænde senest 60 dage efter sekretariatets påkrav.
Stk. 2
Aktive medlemmers kontingent fastsættes trinvis efter en skala baseret på bruttoomsætningen for alle medlemmets afdelinger.
Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter optagelsesgebyr for nye medlemmer. Ved optagelse i 1. halvår betales endvidere fuldt medlemskontingent og ved optagelse i 2. halvår halvt kontingent.
Stk. 4
Foreningens statsautoriserede revisor skal hvert år tilse, at der foretages passende kontrol af kontingentbetalingerne ved stikprøvevis at udvælge et eller flere medlemmer til kontrol. Denne kontrol sker på baggrund af den revisor-erklæring, som hvert medlem er forpligtet til at indse til DRF inden indbetalin-gen af sit kontingent for den kommende medlemsperiode. Foreningens statsautoriserede revisor kan, såfremt det skønnes nødvendigt, afkræve medlemmet/-erne yderligere oplysninger, informationer samt revisorerklæringer, fra en statsautoriseret eller registreret revisor, for at kunne foretage en vurdering af, hvorvidt det af virksomheden opgivne kontingenttrin og betaling er korrekt, set i forhold til den til enhver tid gældende kontingentskala for den pågældende virksomhed.

KAPITEL VI
OPHØR AF MEDLEMSKAB
§ 31
Udmeldelse
Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet, som senest den 30. september i givent kalenderår skal have denne i hænde. Refusion af kontingent ydes ikke.
§ 32
Automatisk ophør
Medlemskabet ophører automatisk ved afsigelse af konkursdekret, eller hvis virksomheden ophører af andre grunde.
§ 33
Eksklusion
Eksklusion kan ske:
Hvis et medlem groft tilsidesætter sine forpligtelser efter disse love, tilsidesætter advarsler fra bestyrelsen eller i øvrigt udviser utilbørlig adfærd.
Stk. 2
Et eksklusionsspørgsmål forelægges først på et bestyrelsesmøde. Opnås der i bestyrelsen enstemmighed om eksklusion, er denne endelig, medmindre den ekskluderede inden 14 dage efter ved anbefalet brev at være gjort be-kendt med beslutningen begærer en ekstraordinær generalforsamling afholdt. Fremsættes sådan begæring indkaldes efter reglerne i § 14, stk. 2. Her stadfæstes eller forkastes eksklusionen uanset antallet af fremmødte ved simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmer. Den der foreslås ekskluderet har ikke stemmeret, hverken i bestyrelsen eller på en eventuel ekstraordinær generalforsamling.

KAPITEL VII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
§ 34
Ændringer af disse love træder i kraft straks efter vedtagelsen.
§ 35
Opløses Foreningen, anvendes eventuelle midler forlods til betaling af gæld. Såfremt der herefter måtte være yderligere midler til rådighed, skal der samtidig med beslutningen om opløsning af Foreningen træffes bestemmelse om midlernes anvendelse.Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. april 2019.

Asger Domino
Formand

SEKRETARIAT:
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C, Danmark.
Tel. (int. +45) 35 35 66 11
Fax. (int. +45) 35 35 88 59
E-mail: drf@travelassoc.dk
Web site: www.travelassoc.dk
TELEFONTID: mandag – fredag kl. 10-15