Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik
Danmarks Rejsebureau Forening

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Danmarks Rejsebureau Forening (samlet betegnet ” Danmarks Rejsebureau Forening”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gæl-der for alle vores medlemmer, leverandører og samarbejdspartnere.

1. Om Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening er brancheforening for danske rejsebureauer. Det er vores mission at skabe attraktive vilkår for den samlede danske rejsebranche, herunder varetagelse af økonomiske og politiske interesser på et etisk funderet og bæredygtigt grundlag. Vi yder professionel rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse rejsebureauernes udfordringer.

Som led i sin virksomhed indsamler og behandler Danmarks Rejsebureau Forening person-oplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Danmarks Rejsebureau Forening er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
1900 Frederiksberg C
E-mail: drf@travelassoc.dk

2. Datasikkerhed er vigtig for os

Det er afgørende for vores forretningsmål og omdømme, at føre ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er medlem, leverandør eller samarbejdspartner hos [Danmarks Rejsebureau Forening], og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig og/eller din virksomhed, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Danmarks Rejsebureau For-enings virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er medlem, leverandør, privatperson eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration, administration i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve samt oplysninger vedrørende [Danmarks Rejsebureau Forenings] rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at [Danmarks Rejsebureau Forening] vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit medlems- eller leverandørforhold.

Danmarks Rejsebureau Forening indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af en studie- eller arbejdsrejse være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger (fx oplysninger om specialmenuer på din flyrejse eller oplysninger om behov for speciel assistance på din rejse) samt oplysninger om CPR-numre (fx i forbindelse med indhentelse af en paskopi til brug for en visumansøgning).

[Danmarks Rejsebureau Forening] vil typisk indsamle følgende oplysninger:

4.1 Oplysninger vedrørende vores medlemmer

Oplysninger, som du giver os, når du opretter en medlemsprofil hos os, fx online via hjemmesiden eller ved at kontakte vores sekretariat, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellem-navn(e), efternavn, virksomhedsadresse, virksomhedstelefonnummer, virksomhedse-mail-adresse og evt. stilling).

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsafta-le, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

4.3 Oplysninger vedrørende ikke-medlemmer

Oplysninger, som du giver os, når du opretter dig som modtager af nyhedsbrev, fx online via hjemmesiden eller ved at kontakte vores sekretariat, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, e-mailadresse).

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

[Danmarks Rejsebureau Forening] behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

[Danmarks Rejsebureau Forening] behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit medlems- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

5.1 Medlemsadministration

[Danmarks Rejsebureau Forening] behandler dine personoplysninger i forbindelse med opret-telse og løbende administration af dit eller din arbejdsgivers medlemsforhold med [Danmarks Rejsebureau Forening] som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores medlemsregistre, fakturering, inkasso, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold

[Danmarks Rejsebureau Forening] behandler dine personoplysninger i forbindelse med admini-stration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som [Danmarks Rejsebu-reau Forening] arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opret-holdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leveran-dører og samarbejdspartnere.

5.3 Besøg på hjemmeside

Når du besøger [Danmarks Rejsebureau Forenings] hjemmeside bliver der indsamlet forskellige typer af data. Disse data er blandt andet IP-adresser, hvilken webbrowser, du bruger, hvilken side du kommer ind på og hvilken du forlader siden på, cookies og information (fornavn, efter-navn og e-mailadresse), du selv udfylder for eksempel ved tilmelding til nyhedsbrev. Vi bruger dit fornavn, efternavn og e-mailadresse til at kunne sende nyhedsbrev til dig. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du at vi indsamler disse oplysninger. Vi benytter også Google Analy-tics, som bruger cookies til at måle trafik på [Danmarks Rejsebureau Forenings] hjemmeside. Hjemmesiden kan også indeholde links til tredjeparts-hjemmeside, for eksempel datatilsynets hjemmeside, eksterne samarbejdspartnere og medlemshjemmeside. [Danmarks Rejsebureau Forening] har lagt disse links på hjemmesiden som en service til brugerne, og du benytter dem på eget ansvar. Se de pågældende siders egne politikker.
Google Analytics kan fravælges her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.4 Overholdelse af gældende love og regler

[Danmarks Rejsebureau Forening] behandler dine personoplysninger i forbindelse med over-holdelse af love og regler, som [Danmarks Rejsebureau Forening] er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysnings-forpligtelser i henhold til gældende love og regler.

[Danmarks Rejsebureau Forening] anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørel-ser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

[Danmarks Rejsebureau Forening] tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændrin-ger i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte. Hvis du har oprettet en brugerprofil hos os, beder vi dig om at kontakte os i tilfælde af eventuelle ændringer.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

[Danmarks Rejsebureau Forening] behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med [Danmarks Rejsebureau Forening], (3) hensynet til [Danmarks Rejsebureau Forenings] legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som [Danmarks Rejsebureau Forening] er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde [Danmarks Rejsebureau Forenings] eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

7. Deling af personoplysninger

[Danmarks Rejsebureau Forening] videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne aflægge regnskab og udarbejde budgetter, det vil sige til [Danmarks Rejsebureau Forenings] revisor og eksterne boghol-der med hvem [Danmarks Rejsebureau Forening] har indgået de nødvendige databehandleraftaler.

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er [Danmarks Rejsebureau Forenings] politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysnin-ger, som [Danmarks Rejsebureau Forening] er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [e-mail: drf@travelassoc.dk]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over [Danmarks Rejsebureau Forenings] behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Opdateringer

[Danmarks Rejsebureau Forening] evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

Senest opdateret 15. maj 2018