DRF’s vedtægter

DRF’s vedtægter bliver godkendt af DRF’s medlemmer på den årlige generalforsamling.

Vedtægterne blev ændret på generalforsamlingen den 19. april 2023. Gældende vedtægter kan downloades i en PDF udgave.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk

DRF’s vedtægter

VEDTÆGTER FOR DANMARKS REJSEBUREAU FORENING
Vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 2023
KAPITEL I: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Danmarks Rejsebureau Forening (Association of Danish Travel Agents and Tour Operators), en brancheforening for virksomheder indenfor rejsebranchen, hvor virksomhederne opererer på det danske marked. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune.
§ 2. Formål
Foreningens formål er gennem samling af virksomheder, foreninger og organisationer, herefter kaldet ”virksomheder”, i rejsebranchen og med tilknytning dertil at virke som repræsentativ og landsdækkende brancheforening for rejsebranchen i Danmark.

Til opnåelse af dette formål skal foreningen gennem dennes bestyrelse, fraktioner og sekretariat især;

  • arbejde for at udvikle og sikre den danske rejsebranche gode rammevilkår.
  • arbejde for at gøre det attraktivt at drive virksomhed og arbejde indenfor rejsebranchen.
  • arbejde for at sikre gode konkurrencevilkår indenfor rejsebranchen – nationalt som internationalt.
  • varetage medlemmernes interesser i relation til offentlige myndigheder, erhvervslivet og andre offentlige eller private organer.
  • at styrke sammenholdet, den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes.
  • rådgive medlemmerne i spørgsmål, der vedrører den danske rejsebranche.
  • arbejde for at udbrede kendskabet til og forståelsen for rejsebranchens samfunds- og erhvervsmæssige betydning.
  • arbejde for at sikre vækstgrundlaget for den danske rejsebranche.
  • medvirke til at skabe og udvikle uddannelsesmulighederne indenfor rejsebranchen.
  • Varetage den danske rejsebranches interesser i de for rejsebranchen relevante internationale organisationer og fora.
KAPITEL II: MEDLEMSKAB
§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages virksomheder og organisationer, der driver erhvervsmæssig virksomhed inden for den danske rejsebranche. Optagelse i foreningen kan ske som aktivt eller passivt medlem. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes.
Stk. 2
Aktivt medlemskab skal ske ved tilslutning til en eller flere af de i § 7 omtalte fraktioner og forudsætter opfyldelse af betingelserne i § 4.

Generalforsamlingen kan beslutte, at medlemskab af foreningen er betinget af samtidigt medlemskab af organisationer eller foreninger, som foreningen samarbejder med.

Stk. 3
Bestyrelsen kan dispensere for optagelseskravene til aktive medlemmer jfr. § 3, stk. 1 og stk. 2 samt § 4, såfremt den vurderer og træffer afgørelse om, at en dispensation ikke vil være negativ for foreningens troværdighed og omdømme.
§ 4. Aktive medlemmer.
En ansøger kan optages som aktivt medlem, hvis ansøgeren opfylder nedenstående betingelser;

a)      En erhvervsdrivende, der i overensstemmelse med lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer anses som rejsearrangør.

b)      En erhvervsdrivende, der i overensstemmelse med lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer anses som formidler.

Eller

c)      En erhvervsdrivende, der driver anden form for virksomhed inden for rejsebranchen på det danske marked, såfremt bestyrelsen finder, at virksomhedens aktiviteter indenfor denne sektor har et rimeligt omfang og tilstrækkelig tilknytning til rejsebranchen på det danske marked

Stk. 2
Ansøgere om aktivt medlemskab skal afgive økonomiske oplysninger samt alle andre relevante oplysninger, som af bestyrelsen skønnes nødvendige for at tage stilling til ansøgningen, herunder oplysninger om registrering og garantistillelse i Rejsegarantifonden, eller anden godkendt enhed, i forbindelse med opfyldelse af kravene om beskyttelse mod konkurs eller insolvens efter kapitel V i direktiv 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.
Stk. 3
Ved ansøgning om aktivt medlemskab udfyldes et særligt ansøgningsskema, der skal indsendes til foreningens sekretariat.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos foreningens sekretariat eller findes på foreningens hjemmeside.

Stk. 4
En ansøger, hvis virksomhed anses for omfattet af kapitel V i direktiv 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, skal forud for optagelse som medlem dokumentere registrering i den danske rejsegarantifond eller en tilsvarende ordning, der opfylder direktivets krav om beskyttelse mod konkurs og insolvens.
Stk. 5
Når bestyrelsen behandler en ansøgning om optagelse som aktivt medlem, kan bestyrelsen afvise optagelse såfremt:

a)      virksomhedens indehaver og/eller ledelse i stilling eller erhverv, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet i overensstemmelse med god erhvervsskik eller på et økonomisk forsvarligt grundlag.

b)      virksomheden ejes og/eller er under daglig ledelse af personer, der mindre end 2 år før ansøgningens modtagelse har ejet eller ledet en virksomhed, der er ophørt som følge af konkurs, betalingsstandsning, eller hvad der må sidestilles hermed.

c)      bestyrelsen har andre relevante grunde hertil, herunder hvis ansøgerens aktiviteter ikke har det fornødne omfang og/eller den fornødne tilknytning til rejsebranchen på det danske marked.

Ansøger kan indbringe bestyrelsens afvisning for foreningens øvrige medlemmer, der behandler bestyrelsens afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

En sådan anmodning skal være sekretariatet i hænde senest den 1. februar i det år, hvor sagen skal forelægges generalforsamlingen (jfr. § 13, stk. 2 og § 15, stk. 3).

§ 5. Passive medlemmer
Virksomheder, danske eller udenlandske, der ikke opfylder kravene til et aktivt medlemskab jfr. § 4 og som efter bestyrelsens skøn har naturlig tilknytning til rejsebranchen i Danmark, kan optages i foreningen som passive medlemmer.
Stk. 2
Passive medlemmer har ikke ret til at bruge foreningens rådgivning og øvrige medlemsydelser. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
§ 6. Filialer
Medlemmer med filialer i Danmark, kan knytte disse til foreningen gennem anmeldelse til sekretariatet. Selvstændige juridiske enheder kan ikke anses som filialer.
§ 7. Fraktioner
Ved optagelse som aktivt medlem skal virksomheden samtidig anmode om optagelse i den eller de fraktioner, der repræsenterer dens væsentlige aktivitetsområder. Hvert medlem skal tilhøre mindst én fraktion, men er ikke begrænset hertil.

Der kan anmodes om optagelse i følgende fraktioner:

1) DRF Leisure (virksomhed rettet mod fritidsrejsende)

2) DRF Corporate (virksomhed rettet mod forretningsrejsende)

Stk. 2
Anmodning om optagelse i den eller de relevante fraktioner behandles efter, at bestyrelsen har truffet afgørelse om virksomhedens optagelse som aktivt medlem af foreningen.

Afgørelse om fraktionsoptagelse træffes af den eller de fraktioner, der er anmodet om optagelse i. Afgørelse træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer på et møde blandt medlemmerne i den pågældende fraktion, og hvert medlem har én stemme.

Fraktionerne er berettigede til at afvise en anmodning om optagelse, såfremt flertallet af fraktionens fremmødte medlemmer skønner, at medlemmet ikke har tilstrækkelig tilknytning til det pågældende fraktionsområde.

Enhver fraktion kan ligeledes kræve et medlem tilsluttet fraktionen, såfremt medlemmet har væsentlige aktiviteter inden for fraktionens område.

Stk. 3
Fraktionernes afgørelse om optagelse af et aktivt medlem kan af det pågældende medlem indbringes for bestyrelsen senest 4 uger efter den trufne afgørelse.

Afgørelsen skal herefter behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen tillige skal træffe afgørelse om sagen. Bestyrelsens afgørelse er endelig.

§ 8. Fraktionernes bestyrelsesmedlemmer
DRF Corporate vælger 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen jfr. § 21, stk. 2, nr. 3, litra a). DRF Leisure vælger 3 medlemmer samt 1 suppleant til bestyrelsen, jfr. § 21, stk. 2, nr. 3, litra a).

Der vælges én fraktionsformand for hver fraktion blandt de af fraktionen valgte bestyrelsesmedlemmer. Valgresultatet skal være DRF’s formand i hænde inden generalforsamlingens begyndelse.

Såfremt en af fraktionerne ikke har valgt et eller flere medlemmer og/eller en suppleant til bestyrelsen, kan generalforsamlingen vælge disse blandt fraktionernes medlemmer, jfr. § 21, stk. 2, nr. 5 og nr. 6.

§ 9. Fraktionernes forretningsorden
Fraktionerne fastsætter selv deres forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen.
§10. Fraktionsmøder
Fraktionsformanden indkalder til møder i fornødent omfang. Fraktionsmøderne er kun åbne for fraktionens medlemmer. I fraktionerne træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer og hvert medlem har én stemme, medmindre en fraktion i sin forretningsorden bestemmer noget andet.
KAPITEL III. MEDLEMSPLIGTER
§ 11. Generelle medlemspligter
Medlemmerne er forpligtede til at følge foreningens vedtægter, etiske regelsæt, udstukne retningslinjer, kollegiale vedtægter, samt de beslutninger og afgørelser, som generalforsamlingen og/eller bestyrelsen træffer inden for rammerne af disse vedtægter og om foreningens virke i øvrigt.
Stk. 2
Medlemmerne er forpligtede til at tegne en forsikring, der helt eller delvist dækker det ansvar, medlemmet i medfør af pakkerejseloven kan blive pålagt. Kravet om en sådan forsikring kan efter anmodning til bestyrelsen fraviges, såfremt den pågældende dækning ikke er tilgængelig i medlemmets etableringsland, såfremt medlemmet ikke er etableret i Danmark.

Medlemmerne er til enhver tid forpligtede til efter anmodning fra foreningens sekretariat at fremlægge dokumentation for, at medlemmerne er dækket i henhold til ovennævnte krav.

Nye medlemmer optages på betingelse af, at de senest 14 dage efter optagelse i foreningen fremsender dokumentation til sekretariatet for dækning i henhold til ovennævnte krav. Sekretariatet kan beslutte at forlænge fristen. Bestyrelsen kan ved manglende opfyldelse af betingelsen meddele, at medlemskabet ophører.

Stk. 3
I det omfang det i øvrigt er foreneligt med lovgivningen, er medlemmerne til enhver tid forpligtede til at oplyse og skilte med registrering i Rejsegarantifonden eller tilsvarende konkursbeskyttelsesordning i medlemmets etableringsland jfr. § 4, stk. 2.
Stk. 4
Medlemmerne er forpligtede til at efterleve Pakkerejse-Ankenævnets kendelser. Såfremt medlemmet ikke er etableret i Danmark, er medlemmet forpligtet til at følge foreningens anvisninger og udtalelser på baggrund af Pakkerejse-Ankenævnets fortolkning og praksis af de rettigheder og pligter, der følger af direktiv 2302/2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.
Stk. 5
Bestyrelsen kan, såfremt principielle grunde taler herfor, fritage et medlem fra at efterleve en kendelse afsagt af Pakkerejse-Ankenævnet.

Ansøgning om fritagelse samt begrundelse herfor skal fremsættes over for foreningens bestyrelse senest 14 dage efter, at kendelsen er forkyndt for medlemmet.

Bestyrelsen kan i principielle sager beslutte, at foreningen kan indtræde som mandatar eller på anden måde via foreningen støtte op om, at kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, som bestyrelsen ikke er enige i, indbringes for domstolene.

I helt ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen efter anmodning beslutte, at foreningen skal yde et økonomisk bidrag til et medlems omkostninger ved, at en sag indbringes for domstolene.

Bestyrelsen afgør størrelsen på dette økonomiske bidrag og kan endvidere beslutte, at denne støtte alene ydes, hvis medlemmet lader sig repræsentere af en advokat, der har kendskab til rejsebranchen, og som foreningen samarbejder med.

Stk. 6
Medlemmerne forpligter sig til at indsende visse af bestyrelsen nærmere bestemte nøgletal til en af bestyrelsen udpeget statsaut. revisor.

Medlemmerne er forpligtede til rettidigt at indsende de anmodede oplysninger, der skal danne grundlag for den årlige kontingentberegning, og samtidig opfylde de dokumentationskrav hertil, der fastsættes af bestyrelsen.

Fristen for at indsende de anmodede oplysninger vil fremgå af den anmodning, som medlemmet modtager fra sekretariatet, når tallene skal indberettes.

Har et medlem ikke rettidigt indsendt de efterspurgte oplysninger, kan kontingentet fastsættes skønsmæssigt af bestyrelsen efter de for foreningen i øvrigt tilgængelige oplysninger.

Senere regulering af det skønsmæssigt fastsatte kontingent kan finde sted, når foreningen modtager de manglende, efterspurgte oplysninger.

Stk. 7
Medlemmerne skal til sekretariatet anmelde væsentlige ændringer i deres virksomhedsorganisation. Som væsentlige ændringer anses ændrede ejerforhold, navneændringer, adresseændringer, ændringer i daglig ledelse og åbning af filialer.
Stk. 8
Medlemmerne er forpligtede til på deres hjemmesider at oplyse om deres medlemskab af foreningen, linke til foreningens hjemmeside og bruge dennes logo.
§ 12. God erhvervsskik
Medlemmerne skal i videst muligt omfang bidrage til opnåelse af foreningens formål som beskrevet i § 2. Medlemmerne bør derfor ved valg af forretningsforbindelse fortrinsvis søge samarbejde med virksomheder, der viser samme vilje til at fremme en sund udvikling i branchen, såvel fagligt som kollegialt.
Stk. 2
Medlemmerne er til enhver tid forpligtede til at efterleve al gældende lovgivning, der omhandler deres virksomhed, ligesom de er forpligtede til at handle i overensstemmelse med god erhvervsskik.
KAPITEL IV. FORENINGENS ORGANER
§ 13. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Foreningen oplyser skriftligt om denne dato senest den 30. november i det foregående år.
Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis medlemmer, der tilsammen repræsenterer mindst 1/4 af foreningens samlede stemmetal, skriftligt indsender begæring herom til sekretariatet med angivelse af dagsorden.
§ 14. Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af tid, sted og dagsorden. Skriftlighedskravet anses som opfyldt ved brug af elektronisk post eller anden form for varigt medium.
Stk. 2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer, jfr. § 13, stk. 3, skal meddeles senest 14 dage efter sekretariatets modtagelse af begæringen, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel.
§ 15. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1)      Valg af dirigent.

2)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3)      Fraktionernes og evt. udvalgs beretninger.

4)      Forelæggelse af reviderede regnskaber for foreningen.

5)      Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6)      Behandling af indsendte forslag.

7)      Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år.

8)      Valg af formand (lige år).

9)      Meddelelse om fraktionernes valg af formænd, bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter jfr. § 8.

10)  Eventuelt valg af manglende bestyrelsesmedlemmer jfr.§§ 8 & 21.

11)  Godkendelse af foreningens revisor samt valg af 2 kritiske revisorer og 2 kritiske revisorsuppleanter.

12)  Nedsættelse af udvalg.

13)  Gennemgang af aktuelle emner.

14)  Eventuelt.

Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6 på dagsordenen, skal indsendes skriftligt til sekretariatet og være dette i hænde senest fem uger inden generalforsamlingen.
Stk. 3
Ordlyden af forslag, der skal behandles under pkt. 5 og 6 på dagsordenen, skal udsendes til medlemmerne i overensstemmelse med den i § 14, stk. 1 anførte frist.
§ 16. Budgetfastlæggende medlemsmøde
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde hvert år i oktober eller november måned, hvor budget og a conto medlemskontingent for det følgende år præsenteres og godkendes.

Datoen for medlemsmødet udsendes til medlemmerne senest den 30. juni samme år.

Vedtagelse af budget og a conto medlemskontingentet samt gennemførelse af medlemsmødet sker efter samme regler som foreningens generalforsamling jfr. §§ 17 til 20.

Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet på det budgetfastlæggende medlemsmøde, skal indsendes skriftligt til sekretariatet og være dette i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.
§ 17. Stemmeret
Stemmetallet fastsættes på grundlag af det senest indbetalte kontingent. Der tildeles 1 stemme pr. DKK 10.000,- betalt kontingentkrone før moms, dog således at alle aktive medlemmer altid har minimum 1 stemme uanset kontingentets størrelse.
Stk. 2
Ved valg af bestyrelsesformand, revisorer og eventuelle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, der skal vælges på selve generalforsamlingen jfr. § 8 og § 21, stk. 2, nr. 5 og nr. 6, har hvert stemmeberettiget medlem 1 stemme.

Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning.

Stk. 3
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Fuldmagt kan kun meddeles et stemmeberettiget medlem, og fuldmægtigen må højst repræsentere 5 fraværende medlemmer.

§ 18. Beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når det er konstateret, at den er rettidigt indkaldt.
Stk. 2
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse tidligst 14 dage og senest 3 uger efter indkaldelsestidspunktet.
§ 19. Afstemning
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede stemmer. Dette gælder også beslutninger om ændring af foreningens vedtægter.
Stk. 2
Beslutning om opløsning af foreningen kræver, at medlemmer, der tilsammen repræsenterer over halvdelen af medlemmernes samlede stemmetal, stemmer for forslaget.
§ 20. Referat
Der føres referat over generalforsamlingens drøftelser og beslutninger.

Referatet underskrives af formanden og dirigenten.

§ 21. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og indtil 5 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2
Valg til bestyrelsen finder sted efter nedenstående regler:·

1)      For at opnå valgbarhed til bestyrelsen eller valgbarhed som formand, skal kandidaterne bestride et hverv i en virksomhed, der er aktivt medlem af foreningen.

2)      Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer for 2 år. Formanden kan være fraktionsformanden for en af de fraktioner, der fremgår af § 7, stk. 1. Genvalg kan finde sted.

3)      Der vælges til bestyrelsen 5 medlemmer samt 2 suppleanter.

a)      Heraf vælger DRF Corporate-fraktionen 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.

b)      Heraf vælger DRF Leisure-fraktionen 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

4)      Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Genvalg kan finde sted. Nyvalgte medlemmer af bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

5)      Såfremt en fraktion ikke har valgt medlemmer til bestyrelsen, kan generalforsamlingen frit vælge det, eller de, manglende bestyrelsesmedlemmer blandt fraktionernes medlemmer.

6)      Såfremt en fraktion ikke har valgt en suppleant, kan generalforsamlingen frit vælge den, eller de, manglende suppleanter blandt fraktionernes medlemmer.

Stk. 3
Opstilles flere kandidater til bestyrelsesposterne end angivet ovenfor jfr. § 21, stk. 2, nr. 2) og nr. 3) foretages skriftlig afstemning.
Stk. 4
Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen sig med vedkommende fraktion eller fraktioners suppleanter.

Afgår formanden inden valgperiodens udløb, konstitueres den af bestyrelsen jfr. § 22, stk. 2 valgte næstformand for den resterende del af den fratrædende formands valgperiode.

Stk. 5
Opfylder formanden, bestyrelsesmedlemmerne eller suppleanterne ikke længere kravene i § 21, stk. 2, nr. 1), fratræder vedkommende ved først kommende generalforsamling.
§ 22. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede.

Hvert medlem har én stemme.

Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal og ved mundtlig afstemning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

Stk. 2
Bestyrelsen vælger på sit første møde efter generalforsamlingen en næstformand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3
Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder, at der er behov herfor. Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder sker normalt med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
§ 23 Tegningsregler
Foreningen tegnes af minimum 2 personer i forening, hvoraf den ene er formanden, næstformanden eller direktøren og den anden er et medlem af bestyrelsen.
§ 24. Udtalelser til offentligheden
Bestyrelsen kan ved formanden eller foreningens direktør fremsætte udtalelser til offentligheden om foreningens forhold og dennes stillingtagen til spørgsmål af offentlig interesse og med relevans for rejsebranchen.

Fraktionsformændene eller ansatte på sekretariatet kan udtale sig om forhold, der vedrører den pågældende fraktion.

Stk. 2
Bestyrelsen kan, hvis strengt nødvendigt, i sine udtalelser give udtryk for, at der i foreningen findes divergerende synspunkter om et konkret forhold under forudsætning af, at de divergerende synspunkter ikke strider imod foreningens formål, jfr. § 2.
§ 25. Foreningens drift
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens overordnede ledelse og økonomi.

Bestyrelsen kan ikke økonomisk forpligte foreningen eller dens medlemmer ud over foreningens midler.

Stk. 2
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp i form af en direktør og et sekretariat i den udstrækning, det er nødvendigt for at opfylde foreningens formål og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger og budget.

Bestyrelsen kan efter vedtagelse på generalforsamlingen på foreningens vegne indgå aftaler med andre organisationer eller foreninger om sekretariatsbistand.

Dette kan indebære, at foreningens direktør og sekretariat formelt ansættes hos sådanne organisationer eller foreninger, men med foreningen som arbejdsområde.

Stk. 3
Formanden er ansvarlig for den daglige drift af foreningen og koordineringen af bestyrelsens arbejdsopgaver, der fordeles mellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
§ 26. Udvalg
Foreningen kan have stående udvalg bestående af mindst 3 medlemmer. Stående udvalg kan nedsættes af generalforsamlingen eller bestyrelsen.
Stk. 2
Medlemmer af generalforsamlingsnedsatte udvalg udpeges af generalforsamlingen, medmindre denne bemyndiger bestyrelsen til at foretage udpegningen.
Stk. 3
Nedsatte udvalg er alene rådgivende for bestyrelsen.

Udvalgene varetager i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastlagte overordnede retningslinjer den løbende koordinering af medlemsinteresserne og, efter opdrag fra bestyrelsen og inden for rammer fastsat af denne, den politiske interessevaretagelse inden for det enkelte område.

KAPITEL V. REGNSKAB OG KONTINGENT
§ 27. Årsregnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Formanden drager omsorg for, at det reviderede regnskab er tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Oplysninger om, hvor det reviderede regnskab er tilgængeligt, anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2
Revision og opstilling af årsregnskabet foretages af foreningens statsautoriserede revisor som vælges hvert år på foreningens generalforsamling.

De blandt foreningens medlemmer valgte revisorer optræder alene som kritiske revisorer.

Stk. 3
Kritiske revisorer foretager ikke egentlig revision men har til opgave på vegne af foreningens medlemmer at kontrollere, at der ikke i foreningen træffes beslutninger om anvendelse af foreningens midler m.v., der måtte være kritisabel i forhold til foreningens vedtægter, formål og lovgivning i almindelighed.
§ 28. Kontingent
A conto medlemskontingentet fastsættes på det budgetfastlæggende medlemsmøde i efteråret jfr. § 16, og godkendes som endeligt på den efterfølgende generalforsamling i foråret.

Kontingentet er forfaldent pr. 1. januar og skal være indbetalt senest den 15. februar samme år.

Såfremt kontingentet til DRF ikke indbetales rettidigt, kan restanceopkrævninger pålægges morarenter i henhold til rentelovens regler herom.

Der kan ligeledes gennemføres inkassoforretning overfor medlemmer, som trods opfordringer hertil ikke indbetaler deres forfaldne kontingent.

Medlemskontingentet til DRF består af et bidrag, som fastsættes ud fra en omsætningsbestemt kontingentskala, der vedtages af generalforsamlingen.

Kontingentets størrelse bestemmes ud fra omsætningen i det enkelte medlems senest afsluttede regnskab.

Dokumentationen for omsætningens størrelse skal være DRF i hænde enten i sin helhed eller i form af en revisorerklæring om omsætningens størrelse, senest den 15. november i ethvert kalenderår.

Dokumentation for omsætningen og/eller regnskab, kan indleveres på dansk eller engelsk.

Betaling af evt. ekstrakontingent iflg. generalforsamlingsbeslutning skal være DRF i hænde senest 60 dage efter sekretariatets påkrav.

Stk. 2
Aktive medlemmers kontingent fastsættes trinvis efter en skala baseret på bruttoomsætningen for alle medlemmets afdelinger.
Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter optagelsesgebyr for nye medlemmer. Ved optagelse i første halvår betales endvidere fuldt medlemskontingent og ved optagelse i andet halvår halvt kontingent.
Stk. 4
Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde i forbindelse med optagelse af nye medlemmer dispensere fra § 30, stk. 3 for de nye medlemmer og dermed yde rabat i medlemskontingentet i optagelsesåret.
Stk. 5
Foreningens statsautoriserede revisor skal hvert år tilse, at der foretages passende kontrol af kontingentbetalingerne ved stikprøvevis at udvælge et eller flere medlemmer til kontrol.

Denne kontrol sker på baggrund af den revisorerklæring, som hvert medlem er forpligtet til at indsende til foreningen inden indbetalingen af sit kontingent for den kommende medlemsperiode.

Foreningens statsautoriserede revisor kan, såfremt det skønnes nødvendigt, afkræve medlemmerne yderligere oplysninger, informationer samt revisorerklæringer fra en statsautoriseret eller registreret revisor, for at kunne foretage en vurdering af, hvorvidt det af virksomheden opgivne kontingenttrin og betaling er korrekt, set i forhold til den til enhver tid gældende kontingentskala for det pågældende medlem.

KAPITEL VI. OPHØR AF MEDLEMSKAB
§ 29. Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen kan alene ske skriftligt til den 1. juli og med et forudgående varsel på mindst seks måneder.

Bestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde give dispensation for denne frist.

I tilfælde af udmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent frem til tidspunktet for ophør af medlemmets medlemskab.

§ 30. Automatisk ophør
Såfremt et medlems virksomhed ophører, træder i rekonstruktion, tages under konkursbehandling eller ved dødsbobehandling som et gældsfragåelsesbo, ophører medlemskabet med virkning fra udgangen af det kvartal, i hvilket den nævnte begivenhed indtraf, medmindre boet erklærer at ville indtræde i medlemsforholdet.
§ 31. Eksklusion
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter, henstillinger og øvrige regelsæt, jfr. § 11.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion, hvis et medlem groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser efter disse vedtægter, tilsidesætter advarsler og henstillinger fra bestyrelsen eller i øvrigt modarbejder foreningens formål eller skader dens virksomhed.

Stk. 2
Et eksklusionsspørgsmål forelægges først på et bestyrelsesmøde.

Opnås der i bestyrelsen enstemmighed om en eksklusion, er denne afgørelse endelig og har umiddelbar virkning fra tidspunktet for bestyrelsens afgørelse.

Træffes afgørelsen alene ved simpelt flertal i bestyrelsen, kan den ekskluderede senest 14 dage efter, at denne har modtaget skriftlig besked om bestyrelsens afgørelse, anmode om at få afgørelsen behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Ved anmodning om generalforsamlingens behandling af bestyrelsens afgørelse, anses den ekskluderedes medlemskab af foreningen som suspenderet, indtil generalforsamlingen har behandlet bestyrelsens afgørelse.

KAPITEL VII. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
§ 32. Ikrafttrædelse
Ændringer af disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen.
§ 33. Foreningens ophør
Når foreningens opløsning er vedtaget ved en i henhold til vedtægterne lovlig beslutning jfr. § 19, stk. 2, skal den samme generalforsamling træffe afgørelse om, hvorledes foreningens resterende midler skal anvendes, efter at alle økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen, er opfyldt.

SEKRETARIAT:
Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C, Danmark.
Tel. (int. +45) 35 35 66 11
E-mail: drf@travelassoc.dk
Website: www.travelassoc.dk
TELEFONTID: mandag – fredag kl. 10-15