Kendelse fra PAN

Sag 22-617

Sag nummer 22-617 fra Pakkerejse-Ankenævnet handler om en gruppe skirejsende, der blev ramt af arbejdsnedlæggelse i Københavns Lufthavn vinteren 2022 og som endte med at holde en hel ferie uden bagage.

Sagen

Klager købte en skirejse til Italien for 11 personer med afrejse den 12. februar 2022, vinterferiens uge 7. Rejsen varede en uge og inkluderede indkvartering i forskellige værelsestyper, halvpension samt liftkort i seks dage. Klagen omfatter kun fire af de 11 rejsedeltagere, og deres del af rejsens pris var 42.060 kr.

Den første lørdag i vinterferien nedlagde det handlingsselskab, der håndterede bagage for en række flyselskaber i Københavns Lufthavn, arbejdet. Det betød, at klager aldrig fik sin bagage på destinationen og først modtog den ved ankomst til Københavns Lufthavn en uge senere på hjemturen. Klager gjorde derfor gældende, at man i den forbindelse havde været nødt til at foretage nogle erstatningskøb og dertil havde haft gene ved dels at skulle foretage indkøb, dels hele tiden skulle forholde sig til, om bagagen nu var kommet frem eller ej.

Klager krævede derfor en kompensation på 10.000 kr. og en erstatning af udgifter til nødindkøb på 10.000 kr. fra bureauet.

Det nægtede bureauet og henviste i stedet til flyselskabet (da det var flyselskabets underleverandør, altså handlingsselskabet, der havde nedlagt arbejdet) eller klagers forsikring for at få erstatning.

Det mente klager ikke kunne være korrekt, og indgav derefter sin klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

I en korrespondance med nævnet, gjorde bureauet gældende, at det dels havde forsøgt adskillige gange at få flyselskaberne til at betale kundernes erstatningskrav på grund af den manglende bagage, dels at hele miseren beroede på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som bureauet fraskrev sig ansvaret for i dets betingelser.

Afgørelsen

Ankenævnet mente, at det faktum, at klager først havde fået sin bagage ved hjemkomsten, udgjorde en mangel ved rejsen. Nævnet mente også, at denne mangel berettigede klager til et afslag i rejsens pris.

Hertil bemærkede nævnet, at forholdsmæssigt afslag gives efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 27, på et objektivt grundlag, og at det derfor ikke havde betydning, om det var rejsebureauets ”skyld” eller ej.

Da rejsens formål var at stå på ski, og da klager løbende fik besked fra rejsebureauet om, at bagagen kunne ankomme under ferien og derfor måtte foretage nødindkøb ad flere omgange, vurderede PAN, at afslaget i rejsens pris skønsmæssigt beløb sig til 13.000 kr.

PAN bemærkede endvidere, at lovens § 28, stk. 1, nr. 3, om uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder kun vedrørte rejsebureauets fritagelse for erstatningsansvar og ikke fritagelse for forholdsmæssigt afslag som følge af mangler pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Det var til gengæld Ankenævnets vurdering, at den uvarslede strejke blandt bagagehåndteringspersonalet var et tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, netop omfattet af lovens § 28, stk. 1, nr. 3.

Bureauet var derfor ikke erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab som følge af den manglende bagage.

Ankenævnet kunne derfor ikke imødekomme klagerens krav på 10.000 kr. som erstatning for indkøb af personlige fornødenheder, tøj og skiudstyr, samt udgifter til leje af skistøvler til klageren og en medrejsende.

Hvad kan vi lære af sagen?

Det er meget tydeligt i denne sag, at hvis man arrangerer pakkerejser, så hæfter man for alle de ulykker ens underleverandører (og underleverandørens underleverandør) laver, også selvom det aldrig kan blive rejsebureauets skyld.

Sådan er loven skruet sammen – arrangerer man pakkerejser, er man ansvarlig for at kompensere den rejsende med et forholdsmæssigt afslag svarende til den værdimæssige forringelse, som manglen har påført rejsen.

Det gælder alle ender og kanter, også hvis en flod tørrer ud og skibet ikke længere kan sejle, en vulkan sender en askesky til vejrs, og flyet bliver forsinket og når et bagagehåndteringsfirma går i strejke.

Derfor skal man kompensere kunden med et forholdsmæssigt afslag for de mangler, hændelsen medfører.

Forsinkelser er ofte lette nok at regne en kompensation ud på, blandt andet fordi PAN for længe siden har udarbejdet retningslinjer for netop transportforsinkelser.

Når manglen bliver lidt mindre konkret, må PAN i stedet fastsætte kompensationsbeløbet skønsmæssigt. I denne sag talte det blandt andet til klagers fordel, at rejsebureauet flere gange lod vide, at bagagen måske ankom i løbet af ugen, så klager måtte i butikker og foretage nødindkøb flere gange og andre gener.

Så vidt kompensationen for manglen på rejsen, som rejsebureauet altså måtte betale.

Omvendt forholdt det sig med den erstatning, klager havde krævet for diverse indkøb af tøj, sko osv.

Netop fordi der var tale om et tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, var rejsebureauet fritaget for erstatningsansvaret og blev derfor ikke pålagt dette.

Det er derfor værd at huske at skelne mellem kompensation for en mangel (forholdsmæssigt afslag) og en erstatning for udgifter.

Et rejsebureau er altid ansvarlig for mangler uanset om manglen skyldes force majeure/ uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Det er kun erstatningsposter, som rejsearrangøren kan fritages for i sådanne tilfælde.

Kontakt gerne sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et krav er et afslag i rejsens pris eller erstatning for den rejsendes udgifter.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk