top
Print side E-mail side 

DRF´s bæredygtighedsinitiativer

I DRF’s politik og strategi for bæredygtige rejser er der defineret fire overordnede indsatsområder: DRF’s medlemmer (rejsebureauer), DRF (sekretariatet), politiske beslutningstagere og den rejsende. For hvert indsatsområde har DRF iværksat en række initiativer, der understøtter den overordnede politik om at fremme en bæredygtig udvikling i rejsebranchen.


 

Fem gode råd til dem, der vil rejse mere bæredygtigt

Se DRF's bæredygtige rejseråd


 

 

DRF’s medlemmer
DRF har udviklet en online CSR-værktøjskasse, hvor medlemmer kan finde inspiration, råd og vejledning til, hvordan de kan arbejde med bæredygtige rejser. Alle medlemmer kan få adgang til værktøjskassen ved henvendelse til sekretariatet på eller 35 35 66 11.

DRF har implementeret en dansk version af det EU-støttede bæredygtige ledelsessystem, Travelife, hvor medlemmer systematisk kan arbejde med at fremme bæredygtighed i hele deres værdikæde og til sidst opnå en certificering, der er kompatibel med førende internationale standarder som f.eks. ISO 14001. DRF kan certificere medlemmer på flere trin i Travelife-processen. Kontakt sekretariatet for at komme i gang.

 
DRF
Sekretariatet deltager i projekter om bæredygtighed, blandt andet sammen med Københavns Universitet, ligesom sekretariatet også holder oplæg om CSR i rejsebranchen for elever på for eksempel Serviceøkonomuddannelsen. Sekretariatet har deltaget i konferencer om bæredygtighed.
  
Politiske beslutningstagere
DRF underskrev den 7. november 2013 FN's turismeorganisations (UNWTO) adfærdskodeks for turisme, Global Code of Ethics in Tourism. Med aftalen forpligter DRF sig til at overholde og fremme de etiske retningslinjer for turisme blandt rejsebureauer i Danmark.
   
DRF deltog indtil 2012 i en arbejdsgruppe nedsat af EU-Kommissionen, Tourism Sustainability Group. DRF blev valgt til at repræsentere den samlede europæiske rejsebureaubranche i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen blev desværre nedlagt i 2012. I DRF’s europæiske organisation, ECTAA, har DRF en plads i komitéen for destinationer og bæredygtighed og arbejder her på at finde et fælles europæisk fodslag for bæredygtige rejser.
I sin generelle politiske interessevaretagelse over for nationale og globale beslutningstagere arbejder DRF for at skabe de bedst mulige rammevilkår for en bæredygtig udvikling i rejsebranchen og bidrage til debatten om bæredygtighed i offentligheden.
   
Den rejsende
DRF søger aktivt og bidrager gerne selv til kampagner for at udbrede kendskabet til bæredygtige rejser. DRF har blandt andet deltaget i en kampagne om at stoppe børnesexturisme. DRF har udarbejdet nogle gode rejseråd til dem, der gerne vil rejse mere bæredygtigt, og de kan læses her.


 

BÆREDYGTIGE REJSER

Indsatsområde - DRF (sekretariat)

En naturlig konsekvens af DRF’s arbejde med at fremme miljømæssig og social ansvarlighed hos vores medlemmer og i rejsebranchen generelt er, at sekretariatet også selv påtager sig et ansvar for at optræde miljømæssigt og socialt ansvarligt.

DRF’s sekretariats største miljømæssige fodspor kan tilskrives vores energiforbrug og CO2-udledning i forbindelse med driften af sekretariatet og dets rejseaktiviteter. Vores mål er at minimere de miljømæssige effekter af vores virksomhedsdrift gennem en målrettet indsats over for blandt andet energiforbruget på sekretariatet og valg af transportformer. DRF ønsker at sikre et godt arbejdsmiljø på sekretariatet og ud fra et etisk værdigrundlag sikre, at sekretariatet optræder etisk ansvarligt over for medlemmer, samarbejdspartnere og interessenter.
  
Samfundsmæssigt har DRF et ansvar for at støtte og tilvejebringe viden og uddannelse, så medlemmerne besidder den nødvendige viden og kompetencer til at udarbejde egne politikker og mål for arbejdet med at få forankret miljømæssig og social bæredygtighed i deres forretningsmodeller. Som politisk aktør, har DRF også et ansvar over for medlemmerne for at få tilvejebragt en politisk ramme, der understøtter en ansvarlig økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling på rejseområdet. Endelig har DRF et medansvar for at løfte opgaven med at oplyse og informere de rejsende om, hvordan de kan indtænke bæredygtige hensyn i deres rejsevalg og adfærd.

 


 

 

Bæredygtighedsinitiativer:

DRF er gået sammen med HORESTA om at gøre de fælles kontorarealer bæredygtige.
Opdateres løbende


 

 

 

BÆREDYGTIGE REJSER

Indsatsområde - DRF´s medlemmer (Leisure- og forretningsrejsebureauer)

Kendetegnende for både forretningsbureauer og leisurebureauer er, at de produkter, de sælger, oftest består af ydelser fra en række forskellige underleverandører. Selvom medlemmerne også bør inddrage miljø og social ansvarlighed inden for bureauets egne fysiske rammer, sker den største påvirkning af rejsebureauernes virksomhed indirekte gennem kundernes rejseaktiviteter. Det er således en målrettet indsats i forbindelse med sammensætning af rejserne samt valg og indsats overfor leverandører af produkter og ydelser, der indgår i rejsebureauets forretning, der vil give rejsebureauerne den største effekt på det social og miljømæssige område.

Til at hjælpe vores medlemmer på vej i omstillingen til at integrere social og miljømæssig ansvarlighed i hele deres forretningsmodel og produktion af bæredygtige rejser har DRF rettet fokus mod at styrke rejsebureauernes evne til at praktisere bæredygtig ledelse. Dette gøres gennem formidling af viden og rådgivning samt udarbejdelse af konkrete værktøjer, der kan sikre medlemmernes engagement og kompetencer på området.
Du kan læse om de forskellige tiltag, som DRF har iværksat for at fremme bæredygtighedshensyn hos medlemmerne, ved at klikke på de enkelte initiativer nedenfor.


 

 

Initiativer:


 

BÆREDYGTIGE REJSER

Indsatsområde - Politiske beslutningstagere (EUROPÆISK OG NATIONALT PLAN)

Rejsebranchens rammevilkår spiller en stor rolle i mulighederne for værdiskabelse. Derfor er det afgørende, at der fra politisk side gives konkurrencedygtige (værdiskabende) rammevilkår, der ikke hæmmer mulighederne for grøn og ansvarlig vækst, men derimod tilskynder en bæredygtig udvikling.

Det er DRF’s holdning, at EU bør indtage en proaktiv holdning til CSR og styrke CSR-dagsordenen ved at skabe rum og markedsincitamenter til erhvervslivet, herunder rejsebranchen. Det er op til de ansvarlige politikere og institutioner at fastlægge en passende ramme, hvor der er plads til nye bæredygtige rejseformer, og som må støttes med konkrete instrumenter. Endvidere bør EU — politisk og økonomisk — støtte og engagere sig i den fortsatte udvikling af eksisterende internationale initiativer, såsom UN Global Compact, Global Reporting Initiative og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.
   
Danmark bør — sammen med de øvrige EU-medlemsstater — arbejde aktivt på nationalt plan for at motivere virksomheder til at engagere sig i CSR-initiativer og til at overholde internationale standarder for CSR (f.eks. UN Global Compact) ved at tilvejebringe en incitamentsskabende og faciliterende politisk ramme for bæredygtig vækst. Derfor har DRF blandt andet underskrevet UNWTO's adfærdskodeks for turisme, der forpligter DRF til at fremme etiske retningslinjer for turisme blandt rejsebureauer i Danmark.
   
Som interesseorganisation for danske rejsebureauer har DRF et ansvar for at påvirke politikerne til at arbejde med ovenstående mål ved at drive lobbyvirksomhed og deltage aktivt i den politiske debat.
    


 

 

Bæredygtighedsinitiativer:

  • Politisk interessevaretagelse for at fremme bæredygtighed i rejsebranchen - løbende aktivitet
  • Destination and Sustainability Committee - Arbejdsgruppe, under de europæiske rejsebureauforeningers fællesorganisation ECTAA, som DRF deltager i
  • Global Code of Ethics in Tourism. UNWTO's etiske retningslinjer for turisme, som DRF underskrev den 7. november 2013. 


 

 

 

Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3