Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag 21-1830

Der er netop afsagt kendelse i Pakkerejse-Ankenævnets sag nr. 21-1830, som handler om et par, der fire dage før afrejse alligevel ikke havde lyst til at rejse på grund af covid-19-situationen og det forhold, at de begge var i risikogruppe, hvis de evt. blev smittede.

Sagen

Klager købte den 23. juni 2021 et værdibevis (en såkaldt deal) til en rundrejse til de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen. Rundrejsen varede syv dage, der var indkvartering undervejs på 3- og 4-stjernede hoteller, og rejsen indeholdt desuden måltider og udflugter ifølge dagsprogram. Afrejse var 14. september 2021. Da klageren nogle dage efter køb af værdibevis indløste det hos rejsebureauet, tilkøbte klager også en afbestillingsforsikring. I alt kostede rejsen dermed 12.837 kr.

Fire dage før afrejse kontaktede klager rejsebureauet for at afbestille rejsen og ønskede hele rejsens pris inkl. afbestillingsforsikring tilbagebetalt.

Klager gjorde gældende, at Udenrigsministeriet frarådede alle ikke-nødvendige rejser til de baltiske lande, hvis rejsevejledninger på klagers afrejsetidspunkt var skraveret orange. Den skraverede orange betød, at det var forbundet med vanskeligheder at rejse ind i de baltiske lande – dog ikke for vaccinerede rejsende, som mere eller mindre frit kunne rejse. Klager gjorde også gældende, at han og den medrejsende begge var i risikogruppe og derfor ikke ønskede at rejse alligevel.

Rejsebureauet nægtede at tilbagebetale klagers indbetalte beløb og gjorde gældende, at coronasmitten i de baltiske lande ikke var højere end i Danmark, og at den skraverede orange kun handlede om, at det for ikke-vaccinerede rejsende var forbundet med vanskeligheder at opnå indrejse. Dette forhold gjaldt ikke vaccinerede rejsende som klager og medrejsende. Rejsebureauet gjorde også gældende, at klager ikke kunne benytte den tilkøbte afbestillingsforsikring, da denne udelukkende kunne bruges i tilfælde af sygdom inden afrejse.

Klager fremsendte herefter sin klage til Pakkerejse-Ankenævnet. Nævnet henvendte sig til rejsebureauet for at få sagen yderligere oplyst, men rejsebureauet svarede aldrig PAN.

Kort tid inden sagen skulle for nævnet, gjorde PAN derfor det indklagede rejsebureau opmærksom på, at hvis nævnet ikke hørte fra rejsebureauet inden for otte dage, ville sagen blive afgjort på det foreliggende grundlag. Det vil sige på grundlag af klagers materiale. PAN havde således ikke et eventuelt modsvar fra det indklagede rejsebureau.

Bureauet kommenterede trods nævnets opfordring ikke på sagen, heller ikke på klagers påstande, og derfor blev sagen afgjort alene på baggrund af de oplysninger og påstande, som klager havde gjort gældende overfor nævnet

Afgørelsen

Pakkerejse-Ankenævnet mente ikke, at klager var berettiget til at annullere gebyrfrit. Nævnet lagde til grund, at klager på købstidspunktet (i juni månd 2021) burde have været klar over, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger til de baltiske lande allerede på det tidspunkt var skraveret orange, ligesom rejsevejledningerne fortsat var skraverede orange på klagers afrejsetidspunkt. Desuden lagde nævnet til grund, at der ikke på klagers afrejsetidspunkt forelå nogen oplysninger om væsentlig forværring i covid-19-situation i de baltiske lande i forhold til tidspunktet, hvor klager havde købt rejsen.

Nævnet henviste til pakkerejselovens § 15, stk. 2, , der bestemmer, at en rejsende kan afbestille rejsen gebyrfrit, hvis der på destinationen eller i umiddelbar nærhed af denne indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

Nævnet henviste herefter til pakkerejselovens forarbejder, de såkaldte lovbemærkninger, der indeholder fortolkningsbidrag til lovens enkelte bestemmelser. Af disse bemærkninger fremgår det blandt andet at, hvis den rejsende er bekendt med en situation på destinationen, eller situationen er almindelig kendt, inden aftalen om pakkerejsen indgås, kan de situationer, der ellers ville berettige til gebyrfri afbestilling, afværges af den rejsende ved at denne ganske enkelt undlader at bestille rejsen.

Lovbemærkningerne konkluderer på den baggrund, at i sådanne tilfælde vil den rejsende ikke kunne påberåbe sig de særlige omstændigheder og dermed ikke kunne afbestille pakkerejsen gebyrfrit.

Med andre ord lagde nævnet til grund, at coronasituationen på klagers bestillingstidspunkt i juni 2021 – måtte anses for at være almindelig kendt. Derfor kunne klager ikke afbestille gebyrfrit.

Da klager ikke kunne afbestille gebyrfrit, er udgangspunktet, at det herefter er bureauets almindelige betingelser, der regulerer, hvad den rejsende er berettiget til at få refunderet i tilfælde af en afbestilling.

Rejsebureauets almindelige betingelser blev i denne sag imidlertid tilsidesat, da bureauet ikke havde udleveret dem til klager på et varigt medium.

Bureauet kunne derfor kun kræve et passende vederlag, der fastsættes under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, jf. § 15, stk. 1. Da klager annullerede med meget kort tid til afrejse (4 dage), vurderede nævnet, at 12.840 kr. var et passende gebyr. Det svarede til 100 pct. af rejsens pris.

Klager fik dermed ikke medhold.

Hvad kan vi lære af sagen?

Sagen viser ganske fint, at nævnet viderefører den retsstilling, der var gældende under den gamle pakkerejselov. I den gamle lov fremgik det nemlig af dagældende § 9, stk. 4, at hvis kunden allerede på bestillingstidspunktet kendte eller burde kende til særlige forhold på destinationen, herunder bl.a. UM’s eventuelle fraråden, så kunne kunden ikke senere bruge disse oplysninger som begrundelse for at afbestille rejsens gebyrfrit.

Retten til gebyrfri afbestilling forudsætter nemlig, at der skal være sket en forværring af situationen fra tidspunktet for aftalens indgåelse og til tidspunktet for kundens afrejse. Bestemmelsen om, hvad kunden vidste eller burde vide, fremgår ikke direkte af den gældende pakkerejselov.

Til gengæld bemærker nævnet ganske korrekt i kendelsen, at det fremgår af lovbemærkningerne, at selvom der ikke i dag er en decideret bestemmelse i loven med denne ordlyd, så gælder retsstillingen efter den dagældende § 9, stk. 4 altså fortsat.

En rejsende kan altså fortsat ikke afbestille gebyrfri med henvisning til forhold, der var til stede på tidspunktet for aftalens indgåelse, hvis den rejsende altså enten kendte eller burde kende til disse forhold på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Problemstillingen er især relevant i forbindelse med UM’s rejsevejledninger og spørgsmålet om, hvorvidt man som rejsearrangør er forpligtet til at oplyse, hvis en rejsevejledning f.eks. er orange på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Er du i tvivl om, hvornår du skal oplyse herom, eller hvordan du skal forholde dig, hvis der f.eks. slet ikke er en rejsevejledning for den pågældende destination, så kan du altid kontakte sekretariatet for rådgivning.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk