Kendelse fra PAN

Sag 22-958

Den 2. december 2022 afsagde Pakkerejse-Ankenævnet kendelse i sag nummer 22-958. Sagen omhandlede et af sidste års store emner, nemlig de stigende brændstofpriser, som også ramte rejsebranchen hårdt, især på grund af forhøjede priser på flybrændstof.

Sagen

Klager købte en rejse til Kreta af en uges varighed med indkvartering i lejlighed og All Inclusive. Rejsen var for to voksne og et barn og kostede i alt 26.744 kr. Klager købte rejsen i maj måned 2022, afrejsen var i juli 2022.

Klager fik ved bestilling fremsendt bureauets almindelige betingelser på et varigt medium, og af betingelserne fremgik rejsebureauets ret til at opkræve tillæg for eksempel i forbindelse med transportomkostninger, valutakurser med mere.

Godt en måned før afrejse sendte rejsebureauet en mail til klager, hvori rejsebureauet opkrævede et tillæg på 400 kr. pr. person, i alt 1.200 kr., på grund af de stigende brændstofpriser.

I tillæg til mailen kunne klager via et link orientere sig om, hvordan rejsebureauet havde regnet den forhøjede pris ud i form af et regneeksempel.

Forhøjelsen oversteg ikke de max. 8 pct., en rejse i henhold til pakkerejseloven må stige, uden at den rejsende får ret til at hæve aftalen, ligesom der også var mere end 20 dage til afrejse.

I mailen gjorde rejsebureauet opmærksom på, at en eventuel afbestilling på baggrund af tillægget ville være at regne for afbestilling efter bureauets almindelige betingelser. Bureauet redegjorde ligeledes for den bagvedliggende jura, nemlig § 17 i pakkerejseloven.

Det undrede klager sig over, da rejsen var købt på et tidspunkt, da de forhøjede brændstofpriser allerede var en kendt sag, og at det burde have været afspejlet i prisen på købstidspunktet.

Der pågik en mailkorrespondance frem og tilbage mellem klager og rejsebureau, og klager endte med at betale tillægget.

Klagers rejse gik godt, men efter hjemkomst fastholdt klager sin reklamation over tillægget, og ønskede at få beløbet på 1.200 kr. tilbagebetalt.

Rejsebureauet nægtede at tilbagebetale tillægget og fastholdt, at det havde været berettiget til at opkræve tillægget.

Klager sendte derefter sagen til afgørelse i Pakkerejse-Ankenævnet.

Afgørelsen

Ankenævnet indledte med at konstatere, at klagers rettigheder efter pakkerejselovens § 17 ikke bortfalder, selvom klager havde indbetalt det opkrævede tillæg.

Af § 17, stk. 1, nr. 2 og 3 fremgår det, at rejsebureauet under nærmere angivne vilkår kan forhøje den aftalte pris på en pakkerejse som følge af ændringer i for eksempel brændstof.

Det fremgår endvidere af stk. 2 og 3 i samme bestemmelse, at den aftalte pris kun kan forhøjes, hvis det af aftalen om pakkerejsen fremgår, at prisen kan forhøjes og nedsættes i tilfælde af de ændringer der fremgår af stk. 1, hvordan sådanne prisændringer beregnes, at og den rejsende på en klar og forståelig måde på et varigt medium underrettes om forhøjelsen og begrundelsen for og beregning af denne senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse.

Ankenævnet fandt ikke, at rejsearrangøren i bekræftelsen til klageren og i sine rejsevilkår tilstrækkelig tydeligt havde redegjort for prisforhøjelser og beregningsmåden herfor. Der manglede et regneeksempel.

Regneeksemplet kom først senere og dermed efter aftalens indgåelse. Ankenævnet bemærkede i øvrigt, at oplysningerne til den rejsende heller ikke var leveret til kunden på varigt medium, men via et link.

Klager fik medhold i, at rejsebureauet fejlagtigt havde opkrævet et brændstoftillæg.

Ikke fordi regneeksemplet kom via et link og dermed ikke på et varigt medium, men fordi informationen i de almindelige betingelser ikke indeholdt et regneeksempel.

Bureauet skulle dermed tilbagebetale beløbet på 1.200 kr.

Hvad kan vi lære af sagen?

I denne sag modtog klager rejsebetingelserne på varigt medium ved bestilling, som man skal. Af rejsebetingelserne fremgik også bureauets ret til at opkræve et tillæg under visse omstændigheder.

Men klager fik alligevel medhold, fordi rejsebureauet ikke havde inkluderet et regneeksempel i betingelserne. Den rejsende modtog først et beregning for prisforhøjelsen i forbindelse med rejsebureauets opkrævning af tillægget, der blev sendt til den rejsende en måned efter aftalens indgåelse.

Dermed havde rejsebureauet ikke på tilstrækkelig tydelig vis inden aftalens indgåelse oplyst den rejsende om muligheden for, at rejsens pris kunne ændre sig efter aftalens indgåelse.

Vi kan altså se, at hvis man som rejsebureau vil have mulighed for at opkræve et tillæg, for eksempel ved ændrede brændstofpriser og valutakurser, så skal dette fremgå af betingelserne og fremgangsmåden ved beregning af sådanne prisændringer skal fremgå ved hjælp af et regneeksempel (og betingelserne skal sendes på varigt medium).

Hvis man som medlem er i tvivl om, hvorvidt man oplyser korrekt om muligheden for prisændringer, kan man altid rette henvendelse til sekretariatet.

Man kan også få udleveret DRF’s udkast til almindelige betingelser, der indeholder et sådant vilkår, som man kan vælge at bruge, hvis man som rejsebureau har besluttet sig for at gøre brug af muligheden for efterfølgende prisændringer.

Men husk, at hvis man vælger denne mulighed, så går det altså begge veje. Det betyder også, at den rejsende har krav på en refundering, hvis priserne falder, så man skal tænke sig godt om, inden man beslutter sig for, om man vil bruge et sådant vilkår.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk