Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Som annonceret på Danmarks Rejsebureau Forenings generalforsamling 19. april 2023 samt i Danmarks Rejsebureau Forenings nyhedsbreve efterfølgende, indkaldes hermed til budgetfastlæggende medlemsmøde i Danmarks Rejsebureau Forening

Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 14.00-16.00
på Hotel Scandic Kødbyen, Skelbækgade 3A, København V

Tilmelding til kontakt-drf@danskerhverv.dk snarest muligt og gerne senest 20. oktober 2023. Angiv navn(e) på deltager(e) samt bureau.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forelæggelse af budget for 2024
  4. Fastlæggelse af kontingent for 2024
  5. Muligt oplæg ved ekstern gæst
  6. Status på aktuelle emner
  7. Eventuelt

Information om kontingentskala for 2024

Det er på medlemsmødet, at medlemskontingentet for 2024 skal forelægges medlemmerne og vedtages for derefter at blive endeligt godkendt på generalforsamlingen i marts/april 2024.

Som bekendt blev bestyrelsens forslag om en fusion mellem DRF og Dansk Erhverv enstemmigt vedtaget på DRF’s generalforsamling den 19. april 2023.

Det blev også på generalforsamlingen oplyst, at man i forbindelse med fusionen vil udarbejde en ny kontingentmodel, der er baseret på lønsum frem for den nuværende omsætningsbaserede model.

Det fremgår af § 16 i DRF’s vedtægter, at bestyrelsen indkalder til medlemsmøde hvert år i oktober eller november måned, hvor budget og a conto medlemskontingent for det følgende år præsenteres og godkendes.

Den nye kontingentmodel for 2024 bliver derfor sammen med et budget for 2024 præsenteret for medlemmerne til godkendelse på medlemsmødet den 26. oktober 2023.

Der er mange forhold, der skal tages hensyn til, når man skal skifte fra en gennem mange år anvendt omsætningsbaseret kontingentskala til en ny lønsumsbaseret kontingentmodel.

 

DRF har derfor i samarbejde med Dansk Erhverv arbejdet længe på en lønsumsbaseret model, hvor der sikres mest mulig ligevægt i modellen.

Som det er tilfældet i stort set alle andre brancheforeninger, består modellen af et fast grundkontingent og en kontingentpligtig lønsum, som der skal betales et tillæg af.

Modellen tager udgangspunkt i, at der betales ét samlet kontingent for at være medlem af både DRF og Dansk Erhverv (full-service medlemskab).

Modellen er baseret på det enkelte medlems lønsum og består af følgende tre parametre:

1.  Der betales 8.500 kr. i grundkontingent.
2.  Herefter betales 0,47 % af lønsum op til 7,5 mio.
3.  Endelig betales 0,20 % af lønsum over 7.5 mio.

Bestyrelsen redegør nærmere for modellen på medlemsmødet, og efterfølgende udarbejder sekretariatet en kort vejledning til, hvordan man opgør lønsummen.

Budget og kontingentskala eftersendes denne indkaldelse eller præsenteres på selve mødet, da dokumenterne endnu ikke er færdiggjorte.

Danmarks Rejsebureau Forening
Børsen
DK-1217 København K
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk