Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

DRF afholder som tidligere oplyst det årlige medlemsmøde torsdag den 14. oktober 2021 i København kl. 14-16.

På mødet giver vi en status på, hvad der er arbejdet med og forhandlet med Regeringen og politikerne om siden generalforsamlingen i juni måned.

Stedet for afholdelse af medlemsmøde er endnu ikke afgjort, da det afhænger af, hvor mange af jer, der tilmelder sig. Indtil videre planlægger vi at holde medlemsmødet hos DRF på Vodroffsvej 32.

Forslag til kontingent for 2022
Som bekendt er det også på medlemsmødet, at medlemskontingentet for 2022 skal forelægges jer og vedtages for derefter at blive endeligt godkendt på generalforsamlingen i marts/april 2022.

Sekretariatets bemanding
DRF’s bestyrelse har efter grundige overvejelser beslutte at indstille til medlemsmødet, at 2022-kontingentet som i 2021 igen beregnes på baggrund medlemmernes omsætningstal for 2019, da det ikke giver mening at beregne kontingentet med udgangspunkt i den meget begrænsede 2020-omsætning, ikke mindst fordi det er den hidtidige omsætningsbestemte kontingentskala (se den her), der lægges til grund for kontingentberegningen.

Konkret lægges der op til at 2022-budgettet (se det her) balancerer med en bemanding på 4 fuldtidsansatte, dvs. reduceret fra de hidtidige 5 fuldtidsansatte. Sekretariatets adresse i 2022 vil fortsat være på Vodroffsvej 32 og sekretariatet udfører de samme opgaver som hidtil.

Kontingentet skal som udgangspunkt indbetales senest 15. februar 2022, men som i 2021 foreslår bestyrelsen, at de medlemmer der måtte have behov for det, kan dele kontingentbetalingen op i to rater, der forfalder henholdsvis den 15. februar 2022 og den 1. august 2022.

Redegørelse for bestyrelsens forslag og DRF’s økonomi
Der vil på medlemsmødet blive redegjort nærmere for bestyrelsens forslag til kontingent for 2022 og DRF’s økonomi.

Efter gennemgangen af budgettet for 2022 og information om det politiske arbejde i de sidste 4 måneder, vil der blive sat tid af til en debat med folketingsmedlem Birgitte Bergman (K) blandt andet om håndteringen af coronakrisen og om de støttemuligheder, der fortsat findes for kriseramte virksomheder inden for oplevelsesindustrien.

På gensyn den 14. oktober 2021.

Dagsorden for medlemsmødet er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forelæggelse af budget for 2022
  4. Fastlæggelse af a/c-kontingent for 2022
  5. Oplæg ved Birgitte Bergman (K)
  6. Eventuelt

Stemmeseddel vil blive udleveret til alle stemmeberettigede medlemmer i tilfælde af afstemning.

Vær opmærksom på, at denne indbydelse kun sendes elektronisk. Du modtager ingen indbydelse pr. post.

Tilmelding til drf@travelassoc.dk snarest muligt og gerne senest 1. oktober 2021, så vi ved, om vi kan holde mødet hos os selv eller skal booke lokale andet sted. Angiv navn(e) på deltager(e) samt bureau.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk