Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Klager mødte ikke op til afrejse

I denne sag – 20-2867 i Pakkerejse-Ankenævnets system – skulle klager af sted til Florida den 12. marts 2020 om morgenen. Klager undlod at møde op på baggrund af Statsministerens tale ved pressemødet aftenen før den 11. marts 2020 og krævede hele rejsens pris tilbagebetalt af bureauet.

Sagen

Klager købte den 24. juni 2019 en pakkerejse for to personer indeholdende et krydstogt fra Florida samt to hotelophold også i Florida før og efter krydstogtet. Krydstogtet var med helpension og drikkevarepakke, mens hotelopholdet før krydstogtet var uden pension. Hotelopholdet efter krydstogtet var med morgenmad. Inkluderet i rejsen var tillige fly t/r fra København. Afrejse var 12. marts 2020 kl. 09.15 fra København og hjemrejse den 26. marts 2020.

Rejsen kostede i alt 50.340 kr.

Aftenen før klagers afrejse, altså den 11. marts 2020 kl. 20.30, lukkede Statsministeren på et pressemøde Danmark ned for at minimere aktiviteten i samfundet.

Ud fra de oplysninger, der blev givet under Statsministerens pressemøde, traf klager beslutning om ikke at møde op til den planlagte afgang næste morgen den 12. marts 2020 kl. 09.15.

Klokken 11.08 den 12. marts 2020 sendte klagerens bisidder en mail til bureauet med oplysning om, at klager og medrejsende havde valgt ikke at tage af sted på den planlagte rejse grundet situationen, Mette Frederiksens tale aftenen før og de vanskeligheder, der på dette tidspunkt kunne være forbundet med indrejse til USA.

Bureauet kunne på dette tidspunkt ikke få refunderet de ubrugte flybilletter, ligesom det heller ikke var muligt at få refunderet hotellerne. Bureauet valgte dog pr. kulance at tilbagebetale 25.000 kr., cirka svarende til prisen på krydstogtsdelen.

Efter at have fået afslag på yderligere kompensation fra klagers rejseforsikringsselskab, henvendte klagers bisidder sig nogle måneder senere til bureauet med krav om at få den sidste del af rejsens pris refunderet, i alt 26.559 kr. Klagers bisidder lagde til grund, at Mette Frederiksen på pressemødet om aftenen den 11. marts 2020 havde frarådet udsatte borgere at rejse, og at Mette Frederiksens tale måtte være at sidestille med Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Bureauet afviste kravet, og lagde blandt andet til grund, at man henholdt sig til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, der på tidspunktet for klagers afrejse ikke frarådede rejser til USA, og at klager annullerede rejsen dagen før, Udenrigsministeriet gjorde rejsevejledningerne røde og dermed frarådede alle ikke-nødvendige rejser. Bureauet gjorde desuden gældende, at klager ikke annulleret rejsen rettidigt, men i stedet blot havde undladt at møde op, og at klager først havde givet bureauet besked om dette to timer efter pakkerejsens begyndelse.

Klager stillede sig ikke tilfreds hermed, og indgav sagen for Pakkerejse-Ankenævnet.

I korrespondance med Ankenævnet gjorde klagers bisidder endvidere gældende, at man havde forsøgt at kontakte bureauet både om aftenen den 11. marts 2020 og tidligt om morgenen den 12. marts 2020 for at annullere rejsen, men at telefonen ikke blev taget. Klagers bisidder gentog desuden sin påstand om, at Statsministerens tale om aftenen den 11. marts 2020 var at sidestille med Udenrigsministeriets [senere] fraråden af ikke-nødvendige rejser til blandt andet USA.

 

Bureauet fastholdt dets afvisning af klagers krav, og fremsendte en række punkter til Pakkerejse-Ankenævnet, hvori det blandt andet gjorde opmærksom på, at klager hele tiden havde været i besiddelse af et nødtelefonnummer, som klager kunne have ringet på og annulleret rejsen rettidigt i stedet for at benytte den almindelige telefon, der var lukket uden for arbejdstid.

Bureauet gjorde desuden gældende, at Udenrigsministeriet omtrent sideløbende med Statsministerens tale på pressemødet den 11. marts 2020 om aftenen havde opdateret rejsevejledningerne, men at USA på dette tidspunkt ikke blev frarådet, heller ikke efter Udenrigsministeriets opdatering samme aften. Klager havde med andre ord ifølge bureauet ingen juridisk gyldig grund til at annullere/lade være med at møde op på det tidspunkt, som klageren skulle have været afrejst.

Afgørelsen

Pakkerejse-Ankenævnet gav bureauet medhold i sagen. Nævnet lagde til grund, at klager ikke afbestilte sin rejse, men derimod blot undlod at møde op og dermed udeblev fra sin rejse.

På den baggrund kunne Nævnet ikke imødekomme klagers krav.

Hvad kan vi lære af sagen?

Afgørelsen viser, at den rejsendes manglende fremmøde ikke kan sidestilles med en afbestilling. Hvis den rejsende ikke ønskede at tage af sted og ville påberåbe sig pakkerejselovens regler om gebyrfri afbestilling, skal dette gøres gældende overfor bureauet inden afrejse.

Henset til Nævnets hidtidige praksis omkring afbestilling i dagene op til, at Udenrigsministeriet malede hele verden rød fredag den 13. marts 2020, må det antages, at klager ifølge nævnets praksis havde været berettiget til at afbestille gebyrfrit.

Nævnet har således i de fleste sager lagt til grund, at afbestilling foretaget efter pressemødet om aftenen onsdag den 11. marts 2020, kan foretages efter reglerne om gebyrfri afbestilling, selvom rejsevejledningerne først frarådede rejser til resten af verden fra fredag eftermiddag den 13. marts 2020.

Havde klageren derfor blot sendt en mail til bureauet eller på anden måde meddelt sit ønske om at afbestille, inden tidspunktet for pakkerejsens begyndelse, ville klager formentlig have været berettiget til at få hele rejsens pris refunderet. Eftersom klager ikke meddelte dette i rette tid, fik klager således ikke medhold.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk