Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag 20-3693

Sag 20-3693 hos Pakkerejse-Ankenævnet angår en rejse for 12 personer til Las Palmas, Lanzarote. Rejsen blev i første omgang flyttet på grund af covid-19, men efterfølgende helt annulleret af klager, der ønskede depositum tilbagebetalt. Bureauet henviste til dets almindelige betingelser, hvoraf det fremgik, at beløbet var tabt. Det tilsidesatte PAN, og bureauet måtte tilbagebetale klager noget af beløbet.

Sagen

Rejsen blev købt den 13. februar 2019, altså mere end et år før forventet afrejse den 1. maj 2020. Rejsen, der havde en uges varighed, var som nævnt for 12 personer, der skulle indkvarteres i tre lejligheder noget af tiden samt på hotel den sidste nat. Rejsen var med halvpension. Den samlede pris på rejsen var 97.735 kr. Heraf betalte klager ved bestilling i 2019 et depositum på 22.900 kr.

Den 28. februar 2020 ønskede klager på grund af covid-19 at rykke rejsen et år frem. Det accepterede bureauet mod et mindre ændringsgebyr. Størrelsen på ændringsgebyret fremgår ikke af kendelsen. Rejsen blev derpå rykket med afrejse den 30. april 2021.

I september måned 2020, altså mere end syv måneder før det nye afrejsetidspunkt, annullerede klager rejsen med begrundelse i coronasituationen. Klager ønskede hele depositummet på 22.900 kr. tilbagebetalt.

Det nægtede bureauet, der henviste til dets almindelige betingelser, hvoraf det fremgik, at ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse var beløbet tabt. Bureauet argumenterede med, at det i september 2020 på afbestillingstidspunktet var umuligt at forudsige, om Lanzarote ville være orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger i april 2021.

Klager kunne derfor ikke annullere gebyrfrit med henvisning til rejsevejledningen, men for derimod ændre afrejsen mod et ændringsgebyr eller vente til 14 dage før afrejse, og få alle pengene tilbage, hvis Lanzarote stadig var orange på det tidspunkt.

Klager accepterede ikke bureauets afgørelse og indbragte sagen for Pakkerejse-Ankenævnet.

Over for Nævnet, gjorde bureauet blandt andet gældende, at det havde fremsendt dets almindelige betingelser (rejsebetingelser) til kunden, der dermed burde være bekendt med afbestillingsreglerne. Bureauet gjorde også gældende, at man i rejsebetingelserne skrev, at rejsende altid kunne opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr. Depositummet svarede til ca. 25 pct. af rejsens pris, og svarede ifølge bureauet til dets risiko for ikke at kunne gensælge den annullerede rejse.

Afgørelsen

Klager fik medhold i sagen, selvom Nævnet var enige med bureauet i, at klager ikke var berettiget til at afbestille rejsen gebyrfrit, fordi Udenrigsministeriet på afbestillingstidspunktet den 9. september 2020 ikke frarådede rejser til Lanzarote på rejsetidspunktet den 30. april 2021.

Men sagen skulle ikke ende så enkelt endda, for Nævnet mente ikke, at bureauets betingelser var en del af aftalen. Ved bekræftelse af aftalen tilbage i februar 2019, havde bureauet nemlig kun henvist til dets rejsebetingelser på bureauets hjemmeside.

Bureauet havde dermed undladt at levere betingelserne på varigt medium til kunden i forbindelse med aftalens indgåelse. Derfor fandt Ankenævnet, at bureauets almindelige afbestillingsvilkår ikke var en del af aftalen.

Ankenævnet besluttede herefter, at bureauet i mangel gældende afbestillingsvilkår alene kunne kræve et passende vederlag, der var fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.

Ankenævnet fandt herefter, at det vederlag rejsearrangøren i det konkrete tilfælde kunne opkræve, efter en samlet vurdering skønsmæssigt kunne fastsættes til 9.800 kr. svarende til 10 pct. af rejsens pris og ikke de 25%, der fremgik af bureauets afbestillingsvilkår.

Klageren var herefter berettiget til tilbagebetaling af 13.100 kr.

Hvad kan vi lære af sagen?

Bureauet havde på papiret ”retten på sin side”. Rejsebetingelserne gav både den rejsende mulighed for at afbestille og bureauet mulighed for at kræve et gebyr. Klager havde ifølge nævnet heller ikke ret til gebyrfri afbestilling, fordi Udenrigsministeriet ikke frarådede rejser til destinationen på tidspunktet for klagers afbestilling.

Derfor ville det som udgangspunkt have været bureauets almindelige afbestillingsvilkår, der var gældende. Men fordi bureauet kun henviste til dets almindelige betingelser på dets hjemmeside og dermed oplyste kunden om betingelserne på et varigt medium i forbindelse med aftalens indgåelse, kunne bureauet ikke gøre afbestillingsvilkårene gældende, og bureauet tabte derfor alligevel sagen.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk