Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Sag 23-650

En sjælden gang imellem må Pakkerejse-Ankenævnet afvise sager fra såkaldt realitetsbehandling ved Nævnet. Det skete i sag nummer 23-650, som handlede om en kunde, som mente at have købt en pakkerejse, og at Nævnet derfor skulle behandle klagers reklamation.

Sagen

Klager købte i juli 2020 en kør-selv-rejse til Tyskland for to personer af en seks dages varighed. Rejsen bestod af ophold på fire forskellige hoteller med morgenmad inkluderet.

Rejsen kostede 6.968 kr. Klager stod selv for transport.

Klager mente, at rejsen var utilfredsstillende, fordi bureauet ikke havde fremsendt turbeskrivelser og rutevejledning, og reklamerede derfor til bureauet. Klagen indeholdt også reklamation over slidte hoteller.

Bureauet beklagede den manglende turbeskrivelse, som klager ikke havde modtaget på grund af en misforståelse, ligesom det også godt kunne se, at hotellerne måske ikke helt levede op til den standard, der var forventelig.

Bureauet tilbød derfor klager en kompensation på 700 kr.

Det var klager ikke tilfreds med, og krævede at få den samlede pris på 6.968 kr. tilbage.

Rejsebureauet var ikke umiddelbart interesseret i at kompensere med mere end de allerede tilbudte 700 kr., og klager henvendte sig til Pakkerejse-Ankenævnet.

Pakkerejse-Ankenævnet kunne imidlertid ikke behandle sagen, da den rejse, klager havde været på, slet ikke var en pakkerejse.

Det mente klager var helt fejlvurderet, og klager gik derpå ind i en længere korrespondance med PAN om, hvorvidt hans rejse var en pakkerejse eller ej.

Klager gjorde blandt andet gældende, at rejsebureauet havde anført på dets hjemmeside, at ”en pakkerejse betyder ganske enkelt, at du har købt mere end en rejseydelse”, og klager mente, at hans rejse bestod af mange rejseydelser: fire forskellige hotelophold, fire gange morgenmad samt et udførligt dag-til-dag-program.

Herpå fulgte en længere korrespondance mellem klager og PAN. Klager forsøgte igen at overbevise nævnet om, at rejsen var en pakkerejse, og det endte med, at klager måtte anmode Pakkerejse-Ankenævnet om at tage stilling til Nævnets kompetence til at realitetsbehandle sagen.

Derfor skulle sagen med på nævnsmøde den 15. november 2023.

Afgørelsen

Ankenævnet afgjorde på mødet, at morgenmad og udleveret rejseplan med beskrivelse af hotellerne ikke kunne betragtes som en turistmæssig ydelse i lovens forstand.

Derfor havde PAN ifølge dets vedtægter ikke kompetence til at behandle klageres sag, da den ikke omhandlede en pakkerejse.

Sagen blev altså aldrig behandlet ved Nævnet, og derfor siger kendelsen heller ikke noget om, hvorvidt klager kunne være berettiget til en større kompensation end den, han fik tilbudt på 700 kr.

Hvad kan vi lære af sagen?

Det fremgår ikke i sagsfremstillingen fra PAN, men det er vigtigt som rejsebureau at holde sig for øje, at man, uagtet at man ikke har solgt en pakkerejse, godt kan risikere at skulle indrømme et forholdsmæssigt afslag for mangler, hvis den selvstændige rejseydelse ikke leveres efter aftalen.

Rejsebureauet havde også tilbudt klager 700 kr. for de utilfredsstillende hoteller, men klager ønskede mere og ville have PAN til at vurdere manglen.

Det kunne PAN så ikke, da klager ikke havde købt en pakkerejse.

En pakkerejse skal som bekendt bestå af flere selvstændige rejseydelser, hvor indkvartering er en af disse. For at klager skulle have købt en pakkerejse, skulle de øvrige ydelser (morgenmad og rejseplan) , betragtes som en selvstændig turistmæssig ydelse.

Dette var som nævnt ikke tilfældet, og PAN udtalte med henvisning til lovens forarbejder, at måltider og drikkevarer i forbindelse med indkvartering som udgangspunkt ikke i sig selv udgør en turistydelse.

Vær også opmærksom på, at selv hvis Nævnet var nået frem til, at forplejningen og rejseplanen kunne anses som en turistydelse, så følger det af pakkerejseloven, at turistydelsen desuden skal udgøre en væsentlig andel af de købte rejseydelser, førend kombinationen af indkvartering og turistydelse anses som en pakkerejse.

Danmarks Rejsebureau Forening
Børsen
DK-1217 København K
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk