Ekspertgruppens rapport er offentliggjort

Kære medlemmer

Som nævnt i vores særmeddelelse nr. 67 besluttede erhvervsminister Simon Kollerup i sidste uge sammen med de partier, der hidtil har stemt for den gældende hjælpepakke til rejsebranchen  at nedsætte en såkaldt ekspertgruppe, der ifølge ministerens pressemeddelelse skulle se på muligheder for at hjælpe rejsebranchen gennem corona-krisen.

Det kom derfor som lidt af en overraskelse, at det af ekspertgruppens kommissorium fremgik, at arbejdsgruppen blev betegnet som en arbejdsgruppe om forbrugernes konkurssikring i forbindelse med pakkerejser mv.

Ekspertgruppen har i dag afleveret sin rapport til erhvervsministeren, der drøfter denne med de politiske ordførere, der er medlem af erhvervsudvalget.

Overordnet set er det ikke ligefrem opløftende læsning. Det må med beklagelse konstateres, at rapporten ikke anbefaler yderligere støtte, idet gruppen alene anbefaler, at rejsebranchen fortsat skal have adgang
til at trække på den stillede statsgaranti med henblik på at dække de faktiske omkostninger. Det indebærer, at den oprindelig bevilgede statsgaranti på 1.5 mia. kr. videreføres således, at de resterende midler overføres til en ny
(forlænget ordning) til dækning af omkostninger ved annullerede rejser.

Arbejdsgruppen anbefaler i den forbindelse, at der sker justeringer i garantiordningens hæftelsesmodel med det formål at undgå, at der opbygges en uholdbar stor kollektiv gæld for den fremtidige pakkerejsebranche registreret i fonden, og for at sikre, at der så vidt muligt alene gives lån fra garantiordningen til levedygtige virksomheder.

Dette forslag består for det første i, at staten fremover skal hæfte for det træk på statsgarantien, som et rejsebureaus konkurs ellers ville efterlade til de øvrige registrerede rejsebureauer i Rejsegarantifonden. Det indebærer ifølge arbejdsgruppen, at koblingen mellem den individuelle gældsoptagning og den kollektive tilbagebetaling skal fjernes. Dermed vil det ikke længere være de registrerede rejsebureauer i Rejsegarantifonden, der sammen hæfter for et andet rejsebureaus konkurs, idet staten ifølge Rejsegarantifonden bør bære dette tab.

Det medfører imidlertid, at der er behov for at mindske statens risiko, og derfor anbefales det for det andet, at træk på garantien gøres betinget af kreditvurdering eller anden sikkerhedsstillelse, eksempelvis garanti for udbetaling til kunderne. En sådan kreditvurdering bør kunne foretages hurtigt og på baggrund af gennemsigtige og objektive kriterier.

I den forbindelse tildeles Rejsegarantifonden ekstra ressourcer for at kunne ekspedere ansøgningerne hurtigere.

 

I forbindelse med de 600 mio. kr. der tidligere er blevet tildelt branchen i statsstøtte for periode 1, anbefales det, at hvis der er midler tilovers, når ansøgningerne for periode 1 er færdigbehandlet, vil den resterende del skulle bruges til at øge statstilskuddet til konkurssikringen i pakkerejsefonden. Dette bør ske således at den resterende del af de 600 mio. kr. lægges oven i de 125 mio. kr., der tidligere blev bevilget til at konsolidere Rejsegarantifondens kasse

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere at rejsebranchen indgår i overvejelserne, når der tages politisk stilling til en eventuel hjælpepakke til sæsonbetonede erhverv, ligesom det i forbindelse med ændringer i rejsevejledningerne opfordres til, at udmeldinger om fremtidige lempelser af rejserestriktionerne bør ske så hurtigt som muligt, så danske forbrugere kan begynde at bestille rejser igen.

Det er skuffende, at der ikke lægges op til yderligere støtte. Det er i den forbindelse også bemærkelsesværdigt, at det rent faktisk kun er de to medlemmer af arbejdsgruppen, der har praktisk kendskab til rejsebranchen (Henrik Specht fra RiD samt Niels Bang Hansen, der er chef for Business Banking Danmark i Danske Banks afdeling for erhvervskunder), som i en mindretalsudtalelse tilkendegiver, at de pågældende forslag til afhjælpning af pakkerejsebranchens akutte likviditetsudfordring ikke skønnes tilstrækkelige.

Rapporten skal nu drøftes med ordførerne og på den baggrund tages der indenfor den nærmeste fremtid endeligt stilling til, hvilke tiltag der skal gennemføres for at hjælpe rejsebranchens gennem krisen, som lovet af Erhvervsministeren.

Det siger sig selv, at DRF allerede er i intens dialog med alle ordførere for at forklare nærmere om de mangelfulde anbefalinger i rapporten.

I kan læse arbejdsgruppens afrapportering her og baggrundsrapporten her.

Vi orienterer nærmere, så snart, der er nyt.

Venlig hilsen

DANMARKS REJSEBUREAU FORENING

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk