Kendelse fra PAN

Sag 21-1739

Sag nummer 21-1739 angår en kort rejse, som rejsebureauet havde ændret alt for meget i efter aftaleindgåelsen. Klager fik medhold i Pakkerejse-Ankenævnet og i øvrigt tilkendt en større kompensation end klager oprindeligt havde bedt om.

Sagen

Klager købte en busrejse for to personer til Polen 11 dage før afrejse. Rejsen kostede samlet 7.640 kr. og inkluderede ud over selve rejsen også indkvartering i dobbeltværelse, helpension og ikke mindst udflugter ifølge proram. Rejsen havde en varighed af fem dage.

Rejsens dag-til-dagprogram var trykt i rejsebureauets udbudsmateriale og var ganske detaljeret med længere omtaler af både hovedudflugterne og de enkelte dele, hver udflugt bestod af. På vej til Polen fortalte rejselederen i bussen, at en række af de annoncerede udflugter af forskellige årsager var blevet aflyst. Rejsebureauet havde fundet alternativer til de nu annullerede udflugter, men en halvdagsudflugt til en historisk gård inklusiv efterfølgende frokost samt en anden halvdagsudflugt til et lokalt bryggeri inklusive frokost kunne altså ikke gennemføres.

Klager var meget skuffet over aflysningerne og ændringerne og gjorde opmærksom på dette med det samme. Det lykkedes i løbet at rejsen af gennemføre en enkelt ellers aflyst deludflugt.

Klager sendte efter hjemkomst en reklamation til bureauet og gjorde blandt andet gældende, at havde man vidst på forhånd, at de pågældende udflugter var aflyste, så havde klager aldrig købt rejsen. Klager gjorde gældende, at rejsebureauet måtte have kendt til aflysningerne allerede, da klager 11 dage tidligere havde booket sin rejse. Klager mente desuden, at rejseleder havde tilbudt klager at få sine penge for rejsen retur, men at klager efterfølgende ikke havde hørt noget.

Klager ønskede en kompensation for de manglende udflugter på 3.000 kr. i alt.

Det efterkom bureauet ikke, hvorfor klager sendte reklamationen videre til Pakkerejse-Ankenævnet.

Rejsebureauet gjorde overfor Ankenævnet gældende, at det ikke havde været bekendt med aflysningerne af udflugterne før dagen før afrejse, og at bureauet desuden havde givet gæsterne ”mere, end hvad de havde betalt for” under rejsen gennem de alternative udflugter, entreer m.v.

Afgørelsen

Nævnet gav klager medhold og fandt, at der på grund af annulleringen af udflugterne var tale om væsentlige ændringer af en af rejsens væsentligste kendetegn (aflysning af to betydende udflugter af en vis varighed henset til selve rejsens varighed på fem nætter og fire dage). Nævnet fandt desuden, at rejsebureauet havde tilsidesat sin underretningspligt, da klager ikke var blevet informeret om ændringerne før afrejse og fået mulighed for at hæve aftalen.

At bureauet først var blevet bekendt med aflysningerne dagen før afrejse spillede ingen rolle.

De annullerede udflugter medførte ifølge nævnet, at formålet med rejsens var væsentligt forfejlet. Klager havde derfor som udgangspunkt krav på at hæve aftalen og få hele rejsens pris tilbagebetalt, men da rejsen trods alt ikke havde være uden værdi for klager, var rejsebureauet berettiget til at fratrække et efter en samlet vurdering skønsmæssigt fastsat beløb på i alt 3.800 kr. Klager var herefter berettiget til at få resten af rejsens samlede pris tilbagebetalt. Det beløb sig til 3.840 kr.

Hvad kan vi lære af sagen?

I denne sag kan vi se, at udflugter, der er fremhævet som betydelige i udbudsmaterialet (som er en del af kundens aftalegrundlag) og derudover beskrevet detaljeret, af et i øvrigt enigt Ankenævn blev anset for at være så stor en ændring i rejsen, at klager burde have haft fri hæveadgang. Det blev i den henseende også lagt til grund, at rejsen var af relativt kort varighed.

Mindre ændringer i et rejseprogram vil ikke nødvendigvis give fri hæveadgang for kunden, men det beror som altid på en konkret vurdering, hvad der er en større eller en mindre ændring. Rejsens varighed spiller blandt andet ind, som vi kan se i denne sag, men det kan også være en kunde, som specifikt oplyser ved aftaleindgåelse om, at præcis den udflugt/det programpunkt er meget vigtig, desuagtet at udflugten eller programpunktet i det store hele ikke kan anses som væsentlig. I så fald vil en udflugt, der ikke normalt ville betragtes som væsentlig i den konkrete sag bliver anset for væsentlig, hvis kunden har gjort rejsearrangøren opmærksom herpå i forbindelse med aftalens indgåelse.

Husk, at du altid kan kontakte sekretariatet, hvis du er i tvivl om en ændring i programmet eller på rejsen i det hele taget er væsentlig. Vi har god praksis fra PAN på mange problemstillinger om præcis dette.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk