Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Hermed en kort status fra DRF ovenpå dagens møde i Erhvervsudvalget.

Møde i Erhvervsudvalget

Som beskrevet i særmeddelelse # 02/2021, blev der i dag den 12. januar 2021 afholdt samråd i Erhvervsudvalget, der havde bedt ministeren redegøre for, om han fandt det tilfredsstillende, at en lang række virksomheder fortsat afventer at få udbetalt covid19-hjælpepakker. Ministeren skulle endvidere forholde sig til, om der efter dennes opfattelse var behov for yderligere covid19-hjælpepakker for at sikre de danske virksomheder.

DRF havde videregivet en række af jeres erfaringer i forbindelse at søge omkostninger dækket via hjælpepakkerne til ordførerne inden mødet. Stor tak til de af jer, der gav jer tid til at komme med indspil til os i den forbindelse. Dette er uhyre nyttigt for både DRF og ordførerne i de kommende forhandlinger, der beskrives nærmere nedenfor.

Som bekendt er Erhvervsminister Simon Kollerup gået på sygeorlov, og han erstattes indtil videre af Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, som derfor deltog i samrådet.

Det var under samrådet glædeligt at konstatere, at der nu efter lang tids pres bl.a. fra DRF endelig bliver åbnet for ansøgninger til dækning af faste omkostninger for perioden efter den 31. august 2020.

I øvrigt blev en række af de problemer, der har været med at søge hjælp efter de gældende ordninger, berørt på samrådet, dog uden at der blev truffet nogen bemærkelsesværdige beslutninger.

Nye forhandlinger i løbet af ugen

En del af de spørgsmål og problemstillinger, som ministeren blev forelagt på samrådet, blev midlertidigt henvist til de forhandlinger, som Erhvervsordførerne skal deltage i i de kommende dage og startende i aften, hvor der skal forhandles erstatning til minkbranchen.

På torsdag forventes det, at der skal forhandles om de generelle hjælpepakker. For så vidt angår disse hjælpepakker, synes der ikke fra ministerens side at være lagt op til, at der skal indføres nye former for hjælpepakker, idet en forlængelse af de eksisterende ifølge ministeren bør være tilstrækkeligt.

Det er DRF naturligvis helt uenig i, og det er positivt, at en række af de øvrige partier heller ikke umiddelbart lod sig spise af med denne konstatering. Det må derfor forventes, at der skal ses nærmere på paletten af hjælpepakker under forhandlingerne på torsdag i det omfang, de øvrige partier kan skabe flertal for dette.

I den forbindelse er DRF i løbende dialog med de forskellige ordførere med henblik på at få hjælp til nogle af de mange udfordringer, som rejsebranchen har stået med de sidste 11 måneder. Udfordringer, der med Udenrigsministeriets skærpede rejsevejledninger i fredags kun er blevet endnu større.

Følgende forslag er i spil

DRF har i dialogen med erhvervsordførerne og Erhvervsministeriet bl.a. gjort opmærksom på følgende områder, hvor vi mener, at der er behov for særskilt støtte til rejsebranchen.

Forlængede støtteperioder

DRF har foreslået, at støtteperioderne ikke skal forlænges med blot en måned af gangen. De nuværende forhandlinger bør derfor sigte på, at der allerede nu åbnes for støtte frem til den 1. juli 2021 i den udstrækning, man kan dokumentere et behov for støtte (herunder fx ift. rejsevejledninger).

Dermed vil rejsebranchen kunne indrette sig med mere konkret viden om, hvad man kan regne med af støtte, indtil vi er kommet på den anden side af krisen. Selv hvis der åbnes for udlandsrejser om nogle måneder, vil der nemlig fortsat være behov for støtte en rum tid endnu, især fordi mange af de rejser, der vil blive solgt i den kommende tid, først kan indtægtsføres, når de er gennemført.

Dvaleordning

Med Udenrigsministeriet lukning af rejser til hele verden hersker der ikke længere tvivl om, at rejsebranchen rent faktisk er tvangslukket. DRF presser derfor fortsat på for, at mulighederne for en dvaleordning kan komme i spil. En sådan ordning skal baseres på frivillighed, så det er op til det enkelte rejsebureau, om man ønsker at lukke ned for en given periode. Under nedlukningen, skal der være adgang til 100% dækning af faste omkostninger og lønudgifter.

Andre forhold

Ovenstående er blot nogle af de punkter, der arbejdes med og derfor ikke udtryk for, at vi ikke ser på andre mulige løsninger. Der henvises i den forbindelse til vores tidligere særmeddelelser, hvor vi gennemgår andre af de indsatsområder, DRF arbejder med.

I den forbindelse har DRF også gennem længere tid arbejdet for en model, hvor der kigges på mulighederne for en hel eller delvis eftergivelse af lån optaget i Rejsegarantifonden, men en sådan model vil først være relevant at bringe i spil på et senere tidspunkt. Der arbejdes endvidere på at sikre, at den foreslåede ordning med skattefrie gavekort på op til 1200 kr. til køb af ydelser indenfor oplevelsesøkonomien også omfatter gavekort til køb af pakkerejser.

Fuld lønkompensation

DRF presser fortsat på for en ordning med fuld lønkompensation, hvilket vil sige en dækning på 100% af de ansattes løn. Ordningen bør indføres med tilbagevirkende kraft, så der skal kunne søges lønkompensation med virkning fra 1. september 2020 for de virksomheder, der kan dokumentere, at de ikke havde noget salg.

Hurtigere og lettere ansøgningsprocedure ved dækning af faste omkostninger

Det skal samtidig sikres, at ansøgningsproceduren ved dækning af faste omkostninger gøres så simpelt og smidig som overhovedet muligt. Der skal således være større fokus på hurtig udbetaling frem for unødige og tidskrævende kontrolforanstaltninger.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk