Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Hermed en kort status fra DRF. Der er fortsat rigtig mange bolde i spil, og fordi et indsatsområde ikke er nævnt nedenfor, er det ikke ensbetydende med, at der ikke arbejdes med dette område. Nedenfor er således kun en oversigt over de politiske indsatsområder, der fylder mest i sekretariatets arbejde for tiden.

Vi bestræber os på at kunne sende statusopdateringer cirka en gang om ugen. Nogle gange går der måske halvanden uge eller to uger mellem hver opdatering, da opdateringerne er helt afhængige af, hvad der foregår på den politiske scene og hvor hurtigt vi får svar fra embedsværk og politiske kontakter.

Samråd om manglende udbetaling af hjælpepakker

Der har mildt sagt været en del udfordringer med at søge og få udbetalt hjælpepakker, også for de virksomheder, der allerede skulle have haft adgang til at søge. Vi hører mange historier om langvarige og besværlig sagsbehandlingstider.

Der er i næste uge samråd i Erhvervsudvalget. Udvalget har bedt ministeren redegøre for, om han finder det tilfredsstillende, at en lang række virksomheder fortsat afventer at få udbetalt covid19-hjælpepakker, og om ministeren mener, at der er behov for yderligere covid19-hjælpepakker for at sikre de danske virksomheder.

Samrådet forventes at begynde tirsdag den 12. januar kl. 8.45 og kan følges via Folketingets hjemmeside her.

Vi skal klæde erhvervsordførerne ordentligt på

DRF er i dialog med flere af partiernes erhvervsordførere, og forud for samrådet, skal vi klæde dem bedst muligt på. Vi vil derfor meget gerne have tilbagemeldinger fra medlemmerne så hurtigt som muligt. Vi ønsker information om sagsbehandlingstider og oplevelser med eventuelle forhindringer i forbindelse med ansøgningsprocessen. Beskrivelserne skal ikke at være særligt omfattende. Det vigtigste er sagsbehandlingstid og forhold, der besværliggør ansøgningsproceduren. Send dem til drf@travelassoc.dk så hurtigt som muligt, så overgiver vi alle informationer til ordførerne i god tid inden samrådet.

Tilbagebetaling til Rejsegarantifonden for støtte modtaget i periode 1

Som det fremgår af vores særmeddelelse # 132 udsendt den 18. december 2020 har Rejsegarantifonden sendt en besked ud til de registrerede rejsearrangører angående tilbagebetaling af eventuelle refunderinger fra underleverandører.

Det fremgår af denne henvendelse, at et sådant refunderingskrav følger af bekendtgørelsen om kompensation for faktiske omkostninger til rejseudbydere. I bekendtgørelsens § 9 bemærkes det nemlig, at kompensation fratrækkes ethvert beløb, der er inddrevet gennem forsikringsdækning, retssager, voldgift eller anden kilde for de samme skader.

Bekendtgørelsen kan læses i sin helhed her.

Fortsat ingen afklaring

Der er fortsat ikke kommet en endelig afklaring på problemstillingen, idet vi stadig venter på Erhvervsministeriets fortolkning af reglerne.

Rejsegarantifonden har som bekendt tidligere meldt ud, at sådanne efterfølgende refunderinger ikke skulle tilbagebetales.

Dette er også i tråd med Erhvervsministerens egne udtalelser i Erhvervsudvalget i forbindelse med den første ændring af Rejsegarantifondsloven i marts 2020. Her udtalte ministeren bl.a.;

”Rejsebranchen står i en ekstraordinær situation, hvor der er et presserende behov for at få tilført likviditet. Regeringen lægger derfor med forslaget op til at rejseudbydere kan beholde eventuelt refunderede beløb fra underleverandører, såsom hoteller og flyselskaber eller fra forsikringer.”

Selvom bekendtgørelsen og dennes § 9 først vedtages på et senere tidspunkt end ovennævnte citat fra ministeren, er det efter DRF’s opfattelse naturligvis helt uacceptabelt, hvis det måtte vise sig, at de pågældende beløb skal tilbagebetales.

DRF vil overveje retlige skridt

Skulle det mod forventning vise sig, at ministeriet måtte mene, at der rent faktisk skal foretages tilbagebetaling, vil DRF overveje en retssag på vegne af DRF’s medlemmer. Mange medlemmer har indrettet sig i god tro på baggrund af tilbagemeldinger fra Rejsegarantifonden om, at underleverandørers eventuelle efterfølgende refunderinger for periode 1 ikke skal tilbagebetales.

Vi informerer nærmere, så snart der er nyt, herunder også hvilke eventuelle tiltag, vi vurderer, der måtte være nødvendige, afhængig af, hvad ministeriets undersøgelse munder ud i.

Lånemuligheder og støtte via Rejsegarantifonden

Som bekendt er der i flere omgange tildelt forskellige former for støtte til rejsebranchen via Rejsegarantifonden. Det har både været decideret statsstøtte, som det var tilfældet for periode 1, muligheder for at optage individuelle lån til for periode 2 og fremefter samt beløb dedikeret til polstring af fondens pakkerejsekasse.

Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er op til 1 mia. kr., der endnu ikke er brugt af de godkendte statsstøttemidler. DRF har på den baggrund anmodet Erhvervsministeriet om en detaljeret redegørelse for, hvilke beløb, der er udbetalt under de enkelte ordninger for at få et overblik over hvor stort et beløb, der er tilbage under de ordninger, der allerede er godkendt af EU-Kommissionen som statsstøtte.

Når en sådan afklaring foreligger, vil DRF arbejde for, at beløbet kan bruges som hjælp til rejsebranchen på andre områder end hidtil i det omfang, det er foreneligt med statsstøttereglerne.

Beløbet bør efter DRF’s vurdering ikke kun finde anvendelse under ordningen om kompensation for faktiske omkostninger i forbindelse med annullerede rejser. Beløbet bør også kunne indgå i en ordning, hvor der åbnes for flere alternative lånemuligheder, eftersom rejsebranchens behov for hjælp på ingen måde afdækkes ved den nuværende ordnings yderst begrænsede dækningsområde.

Vi venter stadig: Faste omkostninger via Erhvervsstyrelsen

Som I allerede er bekendte med, afventer vi fortsat en tilbagemelding på, hvornår der specifikt åbnes for at rejsebranchen kan søge dækning for faste omkostninger via Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsministeriet har endnu ikke meldt tilbage, og DRF arbejder fortsat for en snarlig åbning henset til de helt uacceptable omstændigheder, at rejsebranchen i mere end 4 måneder ikke har haft mulighed for at søge om dækning af faste omkostninger.

DRF forventer en afklaring på dette forhold i løbet af den kommende uge.

Arbejdsfordelingsordningen

Som I ved besluttede et flertal i Folketinget før jul en forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Aftalen indebærer, at den foreløbige arbejdsfordelingsordning, der oprindeligt ville udløbe med udgangen af 2020, er blevet forlænget, så private virksomheder kan anvende ordningen i hele 2021, uanset om de har benyttet ordningen i 2020.

Udover forlængelsen blev ordningen på visse område mere fleksibel, så arbejdsmarkedets parter kunne aftale, at virksomhederne på deres overenskomstområde kunne nedsætte arbejdstiden med helt op til 80 procent fremfor de nuværende 50 procent. Under Folketingets 1. behandling af lovforslaget havde store dele af oppositionen lagt op til, at også virksomheder, der ikke var omfattet af overenskomster, skulle have adgang til den udvidede arbejdsfordelingsaftale.

Oppositionen skiftede mening

Ganske overraskende viste det sig desværre, at oppositionen under lovforslagets 2. behandling ændrede holdning. Dermed var der beklageligvis ikke længere et flertal for at inddrage virksomheder uden overenskomst i den udvidede ordning.

DRF arbejder dog fortsat på, at rejsebranchens trods manglende fælles overenskomstområde får mulighed for at komme under den udvidede ordning. Indtil der foreligger en sådan afklaring, vil rejsebranchen med den nye aftale kunne fortsætte i 2021 med en arbejdstidsnedsættelse på op til 50 procent.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk