Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

En meget principiel sag

Den 7. marts 2022 blev der afsagt kendelse i Pakkerejse-Ankenævnet i sag #21-1612. Medlemmerne af nævnet, som tæller Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), Rejserarrangører i Danmark (RiD), Forbrugerrådet TÆNK samt formand dommer Mikael Krag, kunne ikke blive enige om udfaldet.

Sagen

Klager købte den 1. november 2019 en rundrejse til Estland, Letland og Litauen med afrejse 2. juni 2020 og hjemrejse den 8. juni 2020. Der var indkvartering på hotel på hele rejsen samt udflugter og forplejning ifølge dagsprogram. Rejsen var for to personer og kostede i alt 12.665,48 kr.

Efterhånden som coronapandemien og landenedlukningerne i 2020 skred frem, foreslog rejsebureauet den 17. maj 2020 at skyde klagers rejse et år frem i tiden, således at den nye afrejse skulle være omkring 1. juni 2021. Det accepterede klager.

Da Udenrigsministeriets rejsevejledninger også i foråret 2021 frarådede rejser til de baltiske lande, tilbød rejsebureauet pr. mail den 21. april 2021 at udskyde rejseperioden endnu engang. Klager kunne vælge mellem to forskellige rejseperioder senere på året (2021).

Klager svarede rejsebureauet næste dag, at de kunne rejse i begge de tilbudte perioder, og den 29. april 2021 modtog klager derfor en ny ordrebekræftelse med ny rejseperiode den 14. – 20. september 2021.

Søndag den 5. september 2021 – 8 dage før afrejsen – afbestilte klageren rejsen over for bureauet og gjorde gældende at Udenrigsministeriet stadig frarådede rejser til de baltiske lande. Dels på grund af smitterisiko, dels på grund af indrejserestriktioner. Desuden havde klager ikke på dette tidspunkt modtaget nogen information om, hvordan bureauet praktisk havde tænkt sig at gennemføre rejsen, hvilke forholdsregler rejsende skulle tage m.v.

Klager ønskede tilbagebetaling af 12.655,48 kr.

Rejsebureauet anerkendte ikke klagers krav og gjorde blandt andet gældende, at Udenrigsministeriets fraråden med farven ”skraveret orange” kun betød, at det var vanskeligt at foretage indrejse i de baltiske lande, hvis man ikke var vaccineret, men at vaccinerede frit kunne rejse.

Blandt andet stod der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger følgende: Der kan være undtagelser fx for erhvervsrejsende eller færdigvaccinerede, som godt vil kunne rejse ind i disse lande. Derfor er det vigtigt at tjekke landets indrejserestriktioner, før man rejser.

Bureauet gjorde gældende, at lige præcis denne passus var afgørende for, hvordan den skraverede orange-fraråden skulle tolkes og at klager var omfattet af undtagelsen.

Det accepterede klager ikke og gjorde gældende, at bureauet ikke kunne vide noget om klagers vaccinestatus, da det ikke var noget, klager havde oplyst om på noget tidspunkt.

Klager valgte herefter at indgive sagen for Pakkerejse-Ankenævnet.

Afgørelsen

Medlemmerne af Nævnet var ikke enige i afgørelsen af denne sag. Tre nævnsmedlemmer (Ankenævnets formand samt Forbrugerrådet TÆNKS to medlemmer) fandt, at oplysningerne om blandt andet sundhedsmæssige formaliteter i destinationslandet, herunder eventuelle indrejserestriktioner på rejsemålet, er et aftalevilkår, der skal fremgå af aftalen, jf. §10, stk. 1, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

Da indrejserestriktionerne i de baltiske lande, herunder kravet om vaccination i Letland, er en væsentlig ændring af de sundhedsmæssige formaliteter i destinationslandet, der var gældende, da rejsen blev købt, og rejsearrangøren ikke uden klagerens samtykke kan foretage ændringer i rejsen, fandt disse medlemmer, at klageren var berettiget til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.

Den omstændighed, at begge rejsende var færdigvaccinerede, fandt disse medlemmer ikke kunne føre til et andet resultat i dette tilfælde, da vaccinationskravet til de baltiske lande ikke var gældende ved aftalens indgåelse eller ved klagerens accept af ændringen af rejseperioden til september 2021.

Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsearrangører i Danmark afgav dissens på afgørelsen. De var uenige i de øvrige nævnsmedlemmers udlægning. De fandt, at rejsearrangøren alene skal give generelle oplysninger om blandt andet de sundhedsmæssige formaliteter, der er gældende i destinationslandet ved aftalens indgåelse, og at disse oplysninger ikke udgør en integreret del af aftalen, jf. § 8, stk. 1 i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

Derfor kan de baltiske landes myndigheders ændringer i indrejserestriktionerne ikke anses for en del af aftalen. Eftersom ændringerne skete efter aftalens indgåelse, var rejsearrangøren ikke ansvarlig for konsekvensen heraf, særligt henset til, at rejsearrangøren kunne levere hele pakkerejsen i overensstemmelse med aftalen.

DRF og RiD fandt derfor, at det udelukkende beror på klagerens egne forhold, at klageren valgte at ophæve købet pga. indrejserestriktionerne, hvilket rejsearrangøren ikke kan gøres ansvarlig for.

Da man træffer afgørelse efter stemmeflertal i Pakkerejse-Ankenævnet fik klager medhold, og bureauet skulle tilbagebetale hele rejsens pris.

Hvad kan vi lære af sagen?

DRF fastholder, at indrejserestriktioner, der kommer til efter at aftalen er indgået med kunden, for eksempel krav om vaccine, boosterstik, negative tests m.v., hidrører kundens egne forhold.

Det er en meget principiel problemstilling, som nævnet her tager stilling til, og som kan have vidtrækkende konsekvenser for rejsebranchen. Flertallets opfattelse af, at rejsearrangøren er ansvarlig for indrejserestriktioner, der indføres efter aftalens indgåelse, er efter DRF’s opfattelse ikke i overensstemmelse med pakkerejseloven.

Som det fremgår af mindretallet, er det DRF’s opfattelse, at ændringer i indrejserestriktioner ikke kan betragtes som en ændring i pakkerejsen, allerede fordi indrejsekrav jo ikke har noget at gøre med pakkerejsens rejseydelser.

Der er således ikke sket ændringer i transporten, indkvarteringen eller de øvrige turistmæssige ydelser, og et lands indrejseregler, kan efter DRF’s opfattelse altså ikke betragtes som en rejseydelse.

Samtidig kunne rejsearrangøren gennemføre hele rejsen uden, at de enkelte rejseydelser blev påvirket eller forringet af indrejserestriktionerne. Oveni er klager endda vaccineret, og det er dermed heller ikke noget, der forhindrer klager i at gennemføre rejsen.

Problemstillingen bliver udførligt gennemgået på DRF’s klagesagskurser. Her vil vi fortælle nærmere om en tilsvarende afgørelse fra nævnet, som vi allerede har indbragt for domstolene. Vi forklarer baggrunden for, hvorfor problemstillingen er så vigtig og ikke mindst hvilke konsekvenser en sådan afgørelse kan have på andre områder som f.eks. pas, visum, ESTA og andre indrejserelaterede krav.