Meddelelse fra Lars Thykier

Kære medlemmer

Som I måske har fornemmet allerede, var flere af de beslutninger som blev truffet på bestyrelsesmødet i Rejsegarantifonden torsdag den 14. maj 2020 flertalsafgørelser og dermed ikke baseret på en enig bestyrelses holdninger.

Jeg vil på den baggrund gerne informere jer om følgende:

De administrative regler der blev fastlagt på bestyrelsesmødet vedr. rejsebureauernes muligheder for at ansøge om støtte fra ”fonden for ekstraordinære omstændigheder” (Rejsegarantifonden), som blev udsendt til alle medlemmer af Rejsegarantifonden dagen efter bestyrelsesmødet (15. maj), er således et udtryk for flertallet i bestyrelsens holdning til både begrænsning af mulighederne for at søge støtte til dækning af rejsebureauernes egne, faktiske omkostninger, og til længden af og vilkårene for den ”kassekredit” som fonden giver til de rejsebureauer der beder fonden om at udbetale penge til deres kunder.

Den nye og meget snævre definition af ”egne, faktiske omkostninger” giver som bekendt kun mulighed for at medtage markedsføringsomkostninger og revisoromkostninger i støtteansøgningen.

Denne vilkårlige begrænsning i dækningen er langt fra den forventning, som DRF havde til den udvidelse af dækningen der var lagt op til. Samtidig står flertallets fortolkning af hvad der er ”dækningsberettigede omkostninger” i skærende kontrast til det netop vedtagne lovforslag, hvoraf det jo fremgår at formålet med loven netop skal være at der ”frigives likviditet for at sikre en effektiv rejsebranche i Danmark”.

Med den yderst begrænsede fortolkning af hvad der nu vil kunne dækkes af egne omkostninger via fonden for ekstraordinære omstændigheder bliver resultatet af loven det stik modsatte, nemlig at rejsebranchen IKKE tilføres den nødvendige likviditet.

Rejsegarantifondens bestyrelses beslutninger torsdag den 14. maj er efter DRFs opfattelse et udtryk for at den tilsynsførende myndighed (Rejsegarantifonden) ikke også evner samtidig at håndtere den nye opgave som administrator af en støtteordning til rejsebranchen.

Det er en yderst beklagelig udvikling, for hvis der er noget vi i rejsebranchen har brug for i denne tid, er det forståelse hos den støtteudbetalende myndighed for rejsebureauernes situation og det store behov for tilførsel af likviditet der findes.

”Vores” støtteadministrator skal derfor efter DRFs mening IKKE bruge ressourcer på at forholde sig til detaljerne i hvordan støttepakken føres ud i livet, den skal groft sagt alene sørge for at der udbetales penge til medlemmerne af Rejsegarantifonden og at dem der får udbetalt støtte kun modtager penge for ”egne, dokumenterbare faktiske omkostninger”.

Det siger vel næsten sig selv, men for en god ordens skyld skal det alligevel understreges, at DRF ikke har stemt for hverken afgrænsningen af ”egne, faktiske omkostninger” eller af reduktionen af rejsebureauernes tilbagebetalinsperiode til fonden på 3 måneder.

DRF arbejder naturligvis videre med denne problemstilling og informerer så snart der er nyt i sagen.

Venlig hilsen

LARS THYKIER
DANMARKS REJSEBUREAU FORENING

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk